Rakovina krčka maternice sa zaraďuje u žien medzi štvrté najčastejšie nádorové ochorenie.  Aj napriek stále viac rozšírenému skríningu (metóda zisťovania začiatočných štádií chorôb) a zavedeniu očkovacích programov zostáva rakovina krčka maternice jednou z hlavných príčin úmrtí žien na rakovinu na celom svete.1

 

Viac ako pol milióna žien ročne je celosvetovo diagnostikovaných so zhubnou formou rakoviny krčka maternice. Efektívnou primárnou prevenciou (očkovaním proti ľudskému papilomavírusu) a sekundárnou prevenciou (pravidelný skríning a liečba včasných foriem) je možné predísť väčšine jej prípadov.2 Takmer 700 žien ročne je na Slovensku diagnostikovaných s rakovinou krčka maternice.3

 

Veľká väčšina prípadov tejto rakoviny je spôsobená ľudským papilloma vírusom, označovaným skratkou HPV (z ang. Human Papillomavirus). HPV má mnoho podtypov a navzájom sa líšia svojou schopnosťou vyvolať rakovinový proces. Doposiaľ bolo nájdených približne 18 podtypov HPV, ktoré vykazujú vysoké riziko vzniku rakoviny. Podtypy tohto vírusu označované číslom 16 a 18 pritom zodpovedajú za výskyt až 70% všetkých prípadov rakoviny krčka maternice. HPV dokáže v bunkách krčka maternice vytvárať onkoproteíny, bielkoviny, ktoré mu pomáhajú množiť sa a zmeniť bunky krčka maternice na rakovinotvornú formu.4

 

V prípade podchytenia skorých štádií rakoviny krčka maternice sú predpoklady ďalšieho vývoja ochorenia dobré, priemerné 5-ročné prežívanie žien je až 91%. Nanešťastie predpoklady u žien, u ktorých nebolo ochorenie podchytené včas, sú horšie a priemerná miera 5-ročného prežívania klesá na 20%.1

 

Rozlišujeme dva základné typy rakoviny krčka maternice, a to skvamózny bunkový karcinóm, ktorý vzniká z plochých buniek nachádzajúcich sa na vonkajšej stene krčka maternice. Druhým typom je adenokarcinóm, ktorý vzniká zo žľazových buniek produkujúcich hlien.1

 

Diagnostika

V súčasnosti sú bežne používané dve metódy diagnostiky. Tzv. Pap test, pomocou ktorého sa vyhľadajú znaky prítomnosti abnormálnych buniek na krčku maternice, ktoré by mohli viesť k vzniku rakoviny. Tento test je známy už viac ako 75 rokov. Vzhľadom na dobu a poznatky, v ktorej bol vyvinutý, má svoje limity, aj keď je široko uznávaný. 

Pap test je založený na sledovaní morfológie (tvaru) buniek a v porovnaní s DNA metódami je dokázateľne menej citlivý. Výstupom môže byť subjektívny výsledok nereflektujúci skutočný stav prítomnosti HPV infekcie, a to môže pre pacientku predstavovať falošný výsledok a obrovské riziko. 

Moderné HPV DNA testy stanovujú pozitivitu HPV sledovaním prítomnosti vírusovej DNA vo vzorke, vedia rozlíšiť, o aký typ infekcie ide, a či to ženu vystavuje riziku vzniku rakoviny krčka maternice. Výsledky tejto metódy umožnia lekárovi jednoznačne zvoliť správne kroky v liečebnom alebo preventívnom pláne.

Vzorka na HPV DNA test sa zhromažďuje rovnakým spôsobom, ako pre testovanie bežným Pap testom. V skutočnosti môže byť tá istá vzorka použitá rovnako pre Pap test, aj pre HPV DNA test. O molekulárny HPV DNA test môže požiadať svojho gynekológa každá žena pri bežnej návšteve. Vzorka sa následne odošle do laboratória, kde prebieha testovanie. 

Takýto test uhrádza zdravotná poisťovňa len v indikovaných prípadoch. Pre účely prevencie si ho ženy musia zaplatiť samy a prijať to ako investíciu do vlastného zdravia. Náklady na HPV DNA test sú porovnateľné s nákladmi napríklad na návštevu kozmetičky či jednodňový lyžiarsky lístok, no pre zdravie ženy majú obrovský význam. Aby sa ženy mohli dobre rozhodnúť, potrebujú správne informácie.

Čo je cobas® HPV test?

Test cobas® HPV sa používa na zisťovanie začiatočných štádii rakoviny krčka maternice k určeniu rizika prekancerózy (stav predchádzajúci vzniku malígneho nádoru) alebo rakoviny žien, zachytením DNA vírusu. Test poskytuje tri výsledky súčasne: dva najrizikovejšie typy HPV 16 a HPV 18 jednotlivo a súhrnný výsledok pre 12 ďalších vysokorizikových typov HPV. Výsledky slúžia pre ďalší manažment pacientky. Okamžité informácie o riziku vzniku rakoviny krčka maternice môžu pacientke a lekárovi pomôcť určiť, aké ďalšie kroky sa majú urobiť v liečebnom alebo preventívnom pláne. HPV DNA test novej generácie dokáže vylúčiť možné ochorenie na tri až päť rokov alebo naopak odhaliť príčinu ochorenia ešte skôr, než sa rozvinie.

 

Viac informácií a odpovede na Vaše otázky nájdete na webovej stránke:

https://www.mamejednadruhu.sk/

 

Referencie: 

1. Roche. (2016). Cervical Cancer Concise Guide. www.roche.com. Retrieved 11 25, 2020, from https://www.roche.com/dam/jcr:f23e932c-df84-4ce0-9223-b508eaf4232c/%20Cervical%20Cancer%20Concise%20Guide%20%20September%202016_Pharma.pdf
2. World Health Organisation. (n.d.). Cervical cancer. www.who.int. Retrieved 11 25, 2020, from https://www.who.int/health-topics/cervical-cancer#tab=tab_1
3. HPV Information Centre. (2019, 6 17). Human Papillomavirus and Related Diseases Report: Slovakia. Retrieved 11 25, 2020, from https://hpvcentre.net/statistics/reports/SVK.pdf
4. Bedell, S. L., Goldstein, L. S., Goldstein, A. R., & Goldstein, A. T. (2020). Cervical Cancer Screening: Past, Present, and Future. Sexual Medicine Reviews, 8(1), 28-37. ScienceDirect. https://doi.org/10.1016/j.sxmr.2019.09.005.


M-SK-00000706