Právne prehlásenie

Kým Roche vyvíja veľké úsilie, aby poskytoval presné a aktuálne informácie, neposkytuje žiadne  zistenia ani záruky, výslovné alebo implicitné, pokiaľ ide o presnosť a úplnosť informácií na tejto webovej stránke a odmieta akúkoľvek zodpovednosť za použitie tejto stránky alebo akejkoľvek stránky s ňou súvisiacej. Roche môže túto stránku zmeniť kedykoľvek bez upozornenia, ale nenesie žiadnu zodpovednosť za jej aktualizáciu. Všetci užívatelia súhlasia s tým, že všetky prístupy a použitie tejto webovej stránky a akejkoľvek webovej stránky súvisiacej s touto webovou stránkou a obsah týchto stránok získavajú na vlastné riziko. Ani Roche ani žiadna iná strana zapojená do tvorby, výroby alebo distribúcie tejto webovej stránky alebo akejkoľvek inej webovej stránky súvisiacej s touto stránkou nijakým spôsobom nezodpovedá za akékoľvek priame, náhodné, následné, nepriame alebo  trestné škody vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používať túto webovú stránku alebo akúkoľvek webovú stránku súvisiacu s touto stránkou alebo za akékoľvek chyby alebo opomenutia v ich obsahu.

Informácie poskytované na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku ani navádzanie k nákupu alebo disponovaniu, predaju alebo akejkoľvek transakcii s akýmikoľvek cennými papiermi firmy Roche. Investori sa pri investičných rozhodnutiach nesmú spoliehať na tieto informácie.

Táto stránka môže obsahovať perspektívne informácie. Takéto informácie  sú predmetom mnohých značných neistôt, vrátane vedeckých, obchodných, ekonomických a finančných faktorov, a preto sa skutočné výsledky môžu podstatne líšiť od uvedených.

Odkazy na stránky tretích strán sa poskytujú iba kvôli väčšiemu pohodliu. Nevyjadrujeme žiadne stanovisko k obsahu stránok akejkoľvek tretej strany a výslovne odmietame akúkoľvek zodpovednosť za všetky informácie z tretej strany a za ich využívanie.

Všetky uvedené ochranné známky sú vlastníctvom alebo licenciou  člena skupiny Roche.

Webová stránka spoločnosti Roche, informácie, ktoré obsahuje a odkazy na nej slúžia len pre informačné účely. Akákoľvek reprodukcia, retransmisia alebo iné ich využitie je prísne zakázané. Žiadosť o povolenie na reprodukciu akýchkoľvek informácií na tejto stránke musí byť adresovaná správcovi webovej stránky spoločnosti Roche.

Názov: Roche Slovensko s.r.o.
Sídlo: Pribinova 7828/19, 811 09 Bratislava
IČO: 35887117
DIČ: 2021832087
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 31845/B

KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov