Ochrana osobných údajov

Ďakujeme, že ste navštívili webovú stránku spoločnosti Roche Slovensko s.r.o., so sídlom Pribinova 7828/19, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO: 35 887 117, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 31845/B (ďalej len „Roche“, „naša spoločnosť“ alebo „Prevádzkovateľ“), alebo ste sa na našu spoločnosť obrátili e-mailom.

Pre našu spoločnosť je ochrana osobných údajov veľmi dôležitá. Preto sú našou spoločnosťou vždy prísne dodržiavané celosvetovo platné požiadavky a pravidlá ochrany osobných údajov. S Vašimi osobnými údajmi budeme vždy zaobchádzať v súlade s právnymi predpismi Európskej únie a Slovenskej republiky, ako aj so „Smernicami spoločnosti Roche o ochrane osobných údajov“, ktoré upravujú uchovávanie a spracúvanie osobných údajov, prístup k nim a ich prípadný prenos na územie iných štátov.

Webové stránky spoločnosti Roche alebo iné on-line zdroje spoločnosti Roche (vrátane elektronickej komunikácie, e-mailov a iných online elektronických nástrojov), ktoré obsahujú tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej aj ako “zásady”), alebo ktoré odkazujú na tieto zásady, a prostredníctvom ktorých poskytnete spoločnosti Roche akékoľvek osobné údaje, v každom prípade zhromažďujú a spracúvajú Vaše osobné informácie v súlade s týmito zásadami, ako aj s platnými zákonmi a ďalšími platnými právnymi predpismi.

Tieto zásady sa nevzťahujú na osobné údaje získané z offline zdrojov a komunikácie, okrem prípadov, keď tieto osobné údaje súvisia s osobnými údajmi získanými spoločnosťou Roche online alebo ak na tieto zásady výslovne odkazujú. Tieto zásady sa tiež nevzťahujú na online zdroje tretej strany, na ktoré môže byť odkaz na webových stránkach spoločnosti Roche, obsah ktorých spoločnosť Roche nekontroluje a za spôsoby ochrany osobných údajov týchto zdrojov nezodpovedá.

Zhromažďujeme len tie osobné údaje o Vás, ktoré sa rozhodnete nám poskytnúť. Neposkytujeme žiadne z Vašich osobných údajov iným prevádzkovateľom na ich vlastné marketingové použitie, pokiaľ nám na to nedáte osobitný súhlas (pričom súhlas je možné kedykoľvek odvolať). Prečítajte si, prosím, toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste sa viac dozvedeli o tom, ako zbierame, používame, poskytujeme a chránime Vaše osobné údaje.

Informácie o konkrétnych spôsoboch, resp. prípadoch spracúvania osobných údajov, nájdete tu.

Existujú dve hlavné online metódy, ktoré Roche používa na získavanie Vašich osobných údajov:

- Osobne identifikovateľné informácie: Je možné navštíviť naše webové stránky bez toho, aby ste nám poskytli akékoľvek osobné údaje. Naša spoločnosť získa Vaše osobné údaje (ako je Vaše meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa alebo iné osobné údaje) iba ak sa Vy rozhodnete nám ich poskytnúť. V niektorých prípadoch nám môžete poskytnúť aj informácie o Vašom zdravotnom stave, napr. v odpovediach na naše otázky alebo prieskumy. Údaje o Vašom zdravotnom stave sú vždy predmetom najvyššej miery ochrany.

- Súhrnné informácie: V niektorých prípadoch tiež zhromažďujeme osobné údaje z informácií, ktoré nám poskytnete a uchovávame ich v súhrnnej forme. V niektorých prípadoch ich môžeme priradiť k iným informáciám a vytvoríme tak anonymné, súhrnné štatistické informácie (napr. počet návštevníkov, názov pôvodnej domény poskytovateľa internetových služieb), ktoré nám budú užitočné pri zdokonaľovaní našich produktov a služieb. S ohľadom na anonymný charakter takto zbieraných informácií sa však nemusíte obávať o bezpečnosť Vašich osobných údajov.

Naša spoločnosť a niektorí poskytovatelia internetových služieb (tretia strana), s ktorými spolupracujeme, automaticky získavame určitý druh informácií vždy, keď sa s nami spojíte na našich stránkach a z niektorých e-mailov, ktoré si navzájom posielame. Automatické technológie a služby, ktoré využívame, zahŕňajú napríklad log súbory internetových serverov/IP adresy, cookies, webové signálky a aplikácie a obsahové nástroje tretej strany.

Log súbory internetových serverov/IP adresy. IP adresa (adresa internetového protokolu) je číslo pridelené Vášmu počítaču vždy, keď sa pripojíte na internet. Celá počítačová identifikácia na internete sa uskutočňuje pomocou IP adries, ktoré umožňujú počítačom a serverom identifikovať sa a komunikovať.

Cookies. Cookie je malý textový súbor, ktorý sa automaticky umiestňuje na pevný disk Vášho počítača alebo mobilného zariadenia (mobilného telefónu alebo tabletu) vždy, keď vstúpite na určité webové stránky. Cookie umožňuje serveru jednoznačne identifikovať Váš prehliadač. Cookies nám umožňujú uchovávať informácie na serveri, aby ste mohli lepšie pracovať s webom (napr. doplnenie už predtým Vami zadaných údajov, prispôsobenie webových stránok, a pod.), ako aj za účelom analýzy a kontroly kvality webovej stránky. Väčšina internetových prehliadačov je nastavených tak, aby prijímali cookies, hoci si môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby odmietal všetky cookies alebo aby ich označil, keď sú uložené na Vašom zariadení. Upozorňujeme však, že ak odmietnete použitie cookies, niektoré časti našich stránok nemusia riadne fungovať.

Na Vašom zariadení môžu byť uložené nasledovné súbory cookies:
 - cookie-policy: slúžiaci na zistenie, či užívateľ súhlasil s používaním cookues, ktorý môže byť uložený po dobu 1 roka,
 - content_tags_prev_page: slúžiaci na pomoc pri zobrazovaní a pri navigácii na stránkach, ktorý môže byť uložený po dobu, kým užívateľ používa prehliadač na prezeranie stránok,
 - intern_check: slúžiaci na pomoc pri zobrazovaní a pri navigácii na stránkach, ktorý môže byť uložený po dobu, kým užívateľ používa prehliadač na prezeranie stránok,
 - channel_fix: slúžiaci na pomoc pri zobrazovaní a pri navigácii na stránkach, ktorý môže byť uložený po dobu, kým užívateľ používa prehliadač na prezeranie stránok,
 - __cfduid: slúžiaci na pomoc pri zobrazovaní a pri navigácii na stránkach, ktorý môže byť uložený po dobu, kým užívateľ používa prehliadač na prezeranie stránok,
 - _ga: slúžiaci na použitie služby Google Analytics, ktorý môže byť uložený po dobu 2 rokov,
 - _gid: slúžiaci na použitie služby Google Analytics, ktorý môže byť uložený po dobu 24 hodín,
 - _gat{id}: slúžiaci na použitie služby Google Analytics, ktorý môže byť uložený po dobu 1 minúty.

Na niektorých webových stránkach alebo emailoch môže spoločnosť Roche využívať bežnú internetovú technológiu, ktorá sa volá webová signálka - "Web beacon". Webové signálky slúžia na monitorovanie aktivít návštevníkov. Tieto dáta slúžia výhradne na účel analýzy návštevnosti stránok 
Webové signálky, cookies a ostatné sledovacie technológie bez dobrovoľného poskytnutia Vašich iných osobných údajov nemusia samé o sebe predstavovať osobné údaje. Iba ak dobrovoľne poskytnete ďalšie osobné údaje, napríklad pri registrácii alebo posielaní e-mailov, môžu sa tieto automatické sledovacie technológie použiť na získanie ďalších informácií o Vašom využívaní webových stránok a/alebo interaktívnych e-mailov tak, aby boli pre Vás užitočnejšie.

Služby: Na určitých webových stránkach spoločnosti Roche môžeme poskytovať služby na základe aplikácií a obsahových nástrojov tretích strán, ako napríklad Google Maps. Tieto tretie strany môžu automaticky získavať osobné údaje vždy, keď sa s nami spojíte na našich stránkach a využijete pritom aplikácie a nástroje tretej strany.
Aké sú moje práva?

 - toto právo vyplýva z článku 15 GDPR, podľa ktorého máte právo od našej spoločnosti získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, získať prístup k týmto osobným údajom,
 - okrem toho máte právo na získanie ďalších informácií uvedených v článku 15 GDPR,
 - ak sa Vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií, máte právo byť informovaný o primeraných zárukách podľa článku 46 GDPR, týkajúcich sa prenosu,
 - naša spoločnosť Vám na požiadanie poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môže naša spoločnosť účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak ste podali žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ ste nepožiadali o iný spôsob,

 - naša spoločnosť bez zbytočného odkladu po Vašom upozornení opraví nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú,
 - so zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia,

 - v prípade, ak je naplnený niektorý z dôvodov, uvedených v článku 17 ods. 1 GDPR (napr. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa spracúvali, bol odvolaný súhlas so spracúvaním, a pod.) a zároveň nie je splnená niektorá z podmienok uvedených v článku 17 ods. 3 GDPR, naša spoločnosť bez zbytočného odkladu Vaše osobné údaje vymaže,
 - v prípade, ak máte za to, že sú spracúvané Vaše osobné údaje, ktoré by mali byť vymazané, informujte prosím našu spoločnosť, ktorá Váš podnet bez zbytočného odkladu vyhodnotí,

 - máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR (t.j. sú spracúvané z dôvodu realizácie verejného záujmu alebo na účely oprávneného záujmu našej spoločnosti), vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach GDPR,
 - naša spoločnosť nebude ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 - ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať,

 - naša spoločnosť obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak bude splnená niektorá z podmienok uvedených v článku 18 GDPR,
 - obmedzením spracúvania osobných údajov sa rozumie označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti,

 - máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli našej spoločnosti a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, za podmienky, že sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami a zakladá sa na Vašom súhlase alebo na zmluve,
 - máte tiež pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od našej spoločnosti inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné,
 - naša spoločnosť je oprávnená Vašej požiadavke nevyhovieť, ak by to malo nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných,

 - ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo na článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, máte právo kedykoľvek svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov odvolať, avšak bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
 - odvolanie súhlasu musí byť vykonané na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle,
 - odvolanie súhlasu môže byť vykonané napr. prostredníctvom doporučeného listu, e-mailovej správy alebo prostredníctvom zákazníckej linky našej spoločnosti, za podmienky, že Vás bude možné jednoznačne identifikovať,

 - máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotklo,
 - toto právo sa neuplatní v prípade ak je také rozhodnutie:
   - nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a našou spoločnosťou,
   - povolené právom Únie alebo právom Slovenskej republiky a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu Vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov, alebo
   - založené na Vašom výslovnom súhlase,

 v prípade, ak podľa Vášho názoru došlo zo strany spoločnosti Roche k porušeniu Vašich práv, je možné sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, a to na tel. č. +421 /2 3231 3214 alebo na  [email protected].  


Ďalšie informácie

Pri využívaní našich webových stránok máte niekoľko možností rozhodnúť sa neposkytovať vôbec žiadne osobné údaje a nevpisovať ich do žiadnych formulárov ani dátových políčok na našich stránkach a nevyužívať žiadne dostupné služby, kde sú vyžadované Vaše osobné údaje. Pre využitie určitých služieb je však poskytnutie osobných údajov nevyhnutné (napr. na využitie elektronického kontaktného formulára). Niektoré stránky Vás môžu požiadať o povolenie na určité použitie Vašich osobných údajov a Vy s tým môžete súhlasiť alebo toto použitie odmietnuť.

Ako bolo uvedené vyššie, ak chcete, aby Vás cookies nemohli anonymne sledovať pri pohybe na našich stránkach, môžete sa rozhodnúť neudeliť svoj súhlas s používaním cookies, a to nastavením svojho prehliadača tak, aby odmietal všetky cookies alebo aby Vás upovedomil, keď sú cookies ukladané na Vaše zariadenie.

Roche používa technické a bezpečnostné opatrenia, pravidlá a postupy na ochranu Vašich osobných údajov pred nepovoleným prístupom, zneužitím, vyzradením, stratou alebo zničením. Vy sami však nesiete osobnú zodpovednosť za to, že počítač alebo iné elektronické zariadenie, ktorý používate, je adekvátne zabezpečené a chránené proti škodlivému softvéru, ako sú trojany, počítačové vírusy a počítačové červy. Upozorňujeme, že bez adekvátnych bezpečnostných opatrení (napr. bezpečného nastavenia internetového prehliadača, aktuálneho antivírusového softvéru, osobného firewallového softvéru, nepoužívania softvéru z pochybných zdrojov) podstupujete riziko, že Vami poskytnuté osobné údaje môžu byť vyzradené neoprávneným tretím stranám a zneužité.

Naša spoločnosť Roche, vrátane spoločností, ktoré používa na vykonanie niektorých služieb alebo na spracúvanie Vašich osobných údajov, používa všetky osobné údaje, ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť, predovšetkým na to, aby vyhovela Vašim požiadavkám. Budeme zaisťovať ochranu Vašich osobných údajov a zodpovednosť za ich použitie.

Roche môže poskytnúť Vaše osobné údaje externým spoločnostiam alebo zástupcom, ktorí zabezpečujú technický servis alebo nás zastupujú a pomáhajú pri uskutočňovaní obchodných transakcií, ako je napríklad poskytovanie služieb zákazníkom, posielanie marketingových komunikácií o našich produktoch, službách a ponukách. Osobné údaje môžu byť tiež poskytnuté iným pobočkám našej spoločnosti. Všetky tieto spoločnosti a zástupcovia sa zaviazali dodržiavať podmienky stanovené platnými právnymi predpismi a nakladať s osobnými údajmi výlučne tak, aby bola zaistená ich bezpečnosť a ochrana. O možnosti prenosu Vašich osobných údajov tretím osobám budete vždy vopred upozornený, pričom na základe Vašej žiadosti Vám naša spoločnosť poskytne kompletný zoznam týchto osôb, vrátane bližších informácií o spôsobe a účele ich zapojenia do procesu spracúvania Vašich osobných údajov.

Niektoré z osobných údajov môžu byť v určitých prípadoch poskytnuté subjektom nachádzajúcim sa na území tretích krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie, a to napríklad v USA. Právne predpisy na ochranu osobných údajov v týchto krajinách sa môžu líšiť od právnych predpisov Slovenskej republiky. Pred prenosom Vašich osobných údajov do tretích krajín budete na túto skutočnosť vždy písomne upozornený. Pri prenose osobných údajov do tretej krajiny mimo Európskej únie (EÚ), Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo v prípade neexistencie rozhodnutia o primeranosti v rámci skupiny Roche, obchodných partnerov a poskytovateľov služieb, uzatvárame zmluvy obsahujúce štandardné zmluvné doložky EÚ, ktoré podľa rozhodnutia Komisie EÚ zo 4. júna 2021 (EÚ 2021/914) predstavujú primerané a vhodné záruky na zabezpečenie súladu s GDPR.

Medzi príjemcov osobných údajov, ktorí sú dodávateľmi služieb informačných technológií aj vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov, patrí:
 - spoločnosť F. Hoffmann-La Roche Ltd., so sídlom Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Švajčiarsko,
 - v zmysle Rozhodnutia Komisie z 26.7.2000 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranej ochrane osobných údajov poskytovaných vo Švajčiarsku č. 2000/518/ES, sa Švajčiarsko považuje za krajinu, ktorá poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov prevedených zo spoločenstva,
   - spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
   - spoločnosť Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, USA),
 - Osobné údaje môžu byť okrem toho poskytnuté tretím osobám aj v prípade ak povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z platných právnych predpisov, súdnych rozhodnutí alebo rozhodnutí iných štátnych orgánov.
- Používanie osobných údajov na marketingové účely. Naša spoločnosť je v niektorých prípadoch oprávnená použiť Vaše osobné údaje aj na účely priameho marketingu, a to aj bez Vášho výslovného súhlasu. V prípade akéhokoľvek použitia Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu je možné proti takémuto použitiu namietať, pričom po doručení Vašej námietky už nie je možné také použitie osobných údajov.
 - Nebudeme predávať ani inak prenášať osobné údaje, ktoré nám poskytujete na našich webových stránkach, žiadnemu inému prevádzkovateľovi pre jeho vlastné marketingové použitie, pokiaľ Vás o tom jasne neupovedomíme a nezískame Váš výslovný súhlas s takýmto poskytnutím Vašich údajov alebo ak to nebude nevyhnutné.
- Google Analytics. Webové stránky spoločnosti Roche môžu používať  Google Analytics, internetovú analytickú službu, ktorú poskytuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len "Google"). Google Analytics používa "cookies" (viď vysvetlenie pojmu „cookies“ vyššie, v časti Zbieranie informácií) a môže získavať informácie o návštevách a návštevnosti webových stránok (viď https://marketingplatform.google.com/about/analytics/?hl=sk). Google použije tieto informácie za účelom vyhodnotenia Vášho využívania tejto webovej stránky, zhromaždí správy o aktivite na webovej stránke pre operátorov webovej stránky a poskytne iné služby súvisiace s aktivitou na webovej stránke a s používaním internetu. Google môže posielať tieto informácie tretím stranám, ak to zákon vyžaduje alebo ak tieto tretie strany spracúvajú informácie pre Google. Môžete odmietnuť použitie cookies tak, že si zvolíte príslušné nastavenia na svojom prehliadači. Upozorňujeme však, ako už bolo spomenuté vyššie, že ak tak urobíte, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie webovej stránky spoločnosti Roche.
 - Podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou Google sú dostupné na:  https://policies.google.com/privacy?fg=1.  

V prípade, ak údaje získané o Vašej osobe predstavujú osobné údaje (to znamená, že na základe získaných údajov dokážeme identifikovať Vašu osobu), je nevyhnutné aby osobné údaje boli spracúvané na určitom právnom základe.

Osobné údaje môžu byť spracúvané na základe:
 - Vášho súhlasu, udeleného prostredníctvom webových stránok alebo iným spôsobom (pričom súhlas môžete kedykoľvek odvolať),
 - oprávneného záujmu spoločnosti Roche ako prevádzkovateľa (napr. v prípade kontaktného formulára ide o oprávnený záujem na zodpovedanie Vašich otázok alebo dopytov; prípadne na účel priameho marketingu),
 - plnenia zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou alebo na vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na základe Vašej žiadosti, resp. na inom právnom základe, v zmysle článku 6 ods. 1 GDPR.

Naše stránky obsahujú odkazy na mnohé webové stránky, ktoré môžu naším návštevníkom ponúknuť užitočné informácie. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa na tieto stránky nevzťahuje a odporúčame sa v prípade záujmu o ich zásady ochrany osobných údajov obrátiť priamo na príslušných prevádzkovateľov webových stránok. Spoločnosť Roche v žiadnom prípade nezodpovedá za obsah webových stránok prevádzkovaných inými osobami, ani za prípadné získavanie Vašich osobných údajov prostredníctvom týchto stránok.

Naše webové stránky sú zamerané na dospelých návštevníkov. Nespracúvame na základe súhlasu žiadne osobné údaje osôb, o ktorých vieme, že sú mladšie ako 16 rokov bez toho, aby sme predtým nezískali súhlas jeho alebo jej zákonného zástupcu.

Ak Vám spoločnosť Roche iným spôsobom priamo poskytla informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov alebo ak niektorá iná stránka obsahuje špeciálne ustanovenia týkajúce sa osobných údajov, ktoré sa líšia od informácií tu uvedených, také špeciálne informácie alebo ustanovenia majú prednosť.

Informácie o konkrétnych spôsoboch, resp. prípadoch spracúvania osobných údajov, nájdete tu.

Roche môže v budúcnosti upravovať znenie tohto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Všetky zmeny Vyhlásenia o ochrane osobných údajov budú zverejnené na tejto stránke a sú platné dňom takého zverejnenia. Neprerušené používanie našich stránok po oboznámení sa s oznámením o zmene vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov potvrdzuje, že ste sa oboznámili s novými informáciami v súlade s upraveným Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Ak máte nejaké otázky alebo si želáte, aby spoločnosť Roche upravila alebo odstránila Vaše osobné údaje, kontaktujte nás prosím písomne (poštou), a to na adresu:

Roche Slovensko s.r.o.
Pribinova 7828/19
811 09 Bratislava
Slovenská republika

alebo e-mailom na adresu zodpovednej osoby[email protected] Zodpovedná osoba je poverená našou spoločnosťou na príslušné úlohy v oblasti ochrany osobných údajov, vrátane monitorovania súladu s príslušnými právnymi predpismi.

Informácie o konkrétnych spôsoboch spracúvania osobných údajovA. Použitie kontaktného formulára uvedeného na webovej stránke https://www.roche.sk/sk/contact.html

Na to, aby naša spoločnosť mohla riadnym spôsobom reagovať na Vašu správu alebo dopyt zadaný prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na stránke  https://www.roche.sk/sk/contact.html, je potrebné spracúvanie niektorých Vašich osobných údajov.

Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie a poskytovanie odpovedí na otázky a dopyty užívateľov portálu  www.roche.sk. Za tým účelom je potrebné spracúvanie osobných údajov kvôli možnosti poskytnúť Vám odpoveď.

Na tento účel môžu byť spracúvané nasledovné kategórie Vašich osobných údajov:
 - titul, meno a priezvisko,
 - kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefónne číslo, číslo faxu),
 - informácie o zamestnávateľovi, resp. spoločnosti a pozícii v nej,
  IP adresa (z ktorej je možné dozvedieť sa o mieste Vášho pripojenia k sieti internet a o Vašom poskytovateľovi internetového pripojenia),
 - obsah otázky/dopytu a poskytnutej odpovede.

Spoločnosť Roche môže okrem subjektov uvedených vyššie poskytnúť Vaše osobné údaje nasledovným osobám (príjemcom):
 - sprostredkovatelia spoločnosti Roche, poskytujúci administratívne služby alebo technickú podporu alebo technické zabezpečenie vo vzťahu k aktivitám zahŕňajúcim spracúvanie Vašich osobných údajov (na základe Vašej žiadosti Vám spoločnosť Roche poskytne aktuálny zoznam všetkých sprostredkovateľov).

Vaše osobné údaje sú poskytované spoločnosti Roche dobrovoľne, avšak ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť zadať dopyt, resp. zaslať správu prostredníctvom kontaktného formulára, resp. nemožnosť našej spoločnosti poskytnúť odpoveď.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že také spracúvanie je nevyhnutné na realizáciu oprávnených záujmov spoločnosti Roche (t.j. oprávnený záujem na zodpovedanie otázok alebo dopytov konkrétnych osôb).

Osobné údaje budú spoločnosťou Roche uchovávané (spracúvané) maximálne po dobu 10 rokov, najviac však na dobu trvania príslušného účelu spracúvania osobných údajov; po naplnení účelu spracúvania alebo po uplynutí uvedenej doby budú Vaše osobné údaje zlikvidované.B. Použitie reklamačného formulára uvedeného na webovej stránke https://www.roche.sk/sk/pharmaceuticals1/partneri/obchodni_partneri/reklamacny-formular.html

Na to, aby naša spoločnosť mohla riadnym spôsobom vybaviť reklamáciu produktov prostredníctvom reklamačného formulára uvedeného na stránke  https://www.roche.sk/sk/pharmaceuticals1/partneri/obchodni_partneri/reklamacny-formular.html, je potrebné spracúvanie niektorých Vašich osobných údajov.

Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie reklamácií produktov našej spoločnosti. Za tým účelom je potrebné spracúvanie osobných údajov kvôli možnosti vybaviť reklamáciu, resp. poskytnúť vyjadrenie k reklamácii.

Na tento účel môžu byť spracúvané nasledovné kategórie Vašich osobných údajov:
 - titul, meno a priezvisko,
 - kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefónne číslo, číslo faxu),
 - informácie o zamestnávateľovi, resp. spoločnosti a pozícii v nej,
 - IP adresa (z ktorej je možné dozvedieť sa o mieste Vášho pripojenia k sieti internet a o Vašom poskytovateľovi internetového pripojenia),
 - bližšie informácie o reklamovanom tovare, priebehu reklamácie, resp. obsah komunikácia v rámci reklamačného postupu.

Spoločnosť Roche môže okrem subjektov uvedených vyššie poskytnúť Vaše osobné údaje nasledovným osobám (príjemcom):
 - sprostredkovatelia spoločnosti Roche, poskytujúci administratívne služby alebo technickú podporu alebo technické zabezpečenie vo vzťahu k aktivitám zahŕňajúcim ;spracúvanie Vašich osobných údajov (na základe Vašej žiadosti Vám spoločnosť Roche poskytne aktuálny zoznam všetkých sprostredkovateľov).

Vaše osobné údaje sú poskytované spoločnosti Roche dobrovoľne, avšak ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť vybaviť reklamáciu, resp. nemožnosť poskytnúť vyjadrenie k reklamácii.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že také spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Roche.

Osobné údaje budú spoločnosťou Roche uchovávané (spracúvané) maximálne po dobu 10 rokov, najviac však na dobu trvania príslušného účelu spracúvania osobných údajov; po naplnení účelu spracúvania alebo po uplynutí uvedenej doby budú Vaše osobné údaje zlikvidované.C. Kontaktovanie spoločnosti Roche

V prípade využitia ktorejkoľvek telefonickej linky alebo e-mailovej adresy uvedenej na ktorejkoľvek webovej stránky  www.roche.sk  (vrátane Roche Diagnostics Helpdesk, infolinky CoaguCheck, Accutrend Plus, Accu-Check a ďalších), môže dôjsť k spracúvaniu Vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje sú poskytované spoločnosti Roche dobrovoľne, avšak ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť vybaviť Vaše žiadosti, dopyty, otázky alebo sťažnosti.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že také spracúvanie je nevyhnutné na realizáciu oprávnených záujmov spoločnosti Roche (t.j. oprávnený záujem na zodpovedanie žiadostí, dopytov, otázok alebo sťažností konkrétnych osôb).

Osobné údaje budú spoločnosťou Roche uchovávané (spracúvané) maximálne po dobu 10 rokov, najviac však na dobu trvania príslušného účelu spracúvania osobných údajov; po naplnení účelu spracúvania alebo po uplynutí uvedenej doby budú Vaše osobné údaje zlikvidované.

Účelom spracúvania osobných údajov je vybavenia akýchkoľvek žiadostí, dopytov, otázok alebo sťažností zadaných prostredníctvom telefonickej linky alebo e-mailovej adresy. Spracúvanie Vašich osobných údajov je vo vzťahu k niektorým žiadostiam, otázkam, podnetom a sťažnostiam nevyhnutné za účelom ich vybavenia.

Na tento účel môžu byť spracúvané nasledovné kategórie Vašich osobných údajov:
 - meno, priezvisko, titul,
 - e-mailová adresa,
 - telefónne číslo,
 - obsah žiadostí, otázok, podnetov a sťažností a odpovedí Prevádzkovateľa.

Spoločnosť Roche môže okrem subjektov uvedených vyššie poskytnúť Vaše osobné údaje nasledovným osobám (príjemcom):
 - sprostredkovatelia spoločnosti Roche, poskytujúci administratívne služby alebo technickú podporu alebo technické zabezpečenie vo vzťahu k aktivitám zahŕňajúcim spracúvanie Vašich osobných údajov (na základe Vašej žiadosti Vám spoločnosť Roche poskytne aktuálny zoznam všetkých sprostredkovateľov), vrátane:

- ROCHE s.r.o., so sídlom Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 49617052, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn. C 13202, a to ako sprostredkovateľ, ktorý poskytuje služby Prevádzkovateľovi vo vzťahu ku klientom Prevádzkovateľa,
- Roche Diagnostics Deutschland GmbH, so sídlom Sandhofer Str. 116, 68305 Mannheim, Nemecko, a to ako sprostredkovateľ, ktorý poskytuje služby Prevádzkovateľovi vo vzťahu ku klientom Prevádzkovateľa.D. Uchádzači o zamestnanie

V prípade, keď prejavíte Váš záujem o zamestnanie v rámci našej spoločnosti, je nevyhnutné spracúvanie Vašich osobných údajov ako uchádzača o zamestnanie.

Účelom spracúvania osobných údajov je nájdenie vhodného zamestnanca v súvislosti so zverejnenou ponukou voľného pracovného miesta a následné uzavretie pracovnej alebo obdobnej zmluvy.

Na tento účel môžu byť spracúvané nasledovné kategórie Vašich osobných údajov:
 - meno, priezvisko, titul,
 - adresa bydliska, resp. kontaktná adresa
 - e-mailová adresa,
 - telefónne číslo,
 - pracovné skúsenosti,
 - iné skúsenosti, záujmy,
 - fotografia,
 - ďalšie údaje uvedené vo Vašej žiadosti o zamestnanie, životopise, motivačnom liste, a pod.

Spoločnosť Roche môže okrem subjektov uvedených vyššie poskytnúť Vaše osobné údaje nasledovným osobám (príjemcom):

 - sprostredkovatelia spoločnosti Roche, poskytujúci administratívne služby alebo technickú podporu alebo technické zabezpečenie vo vzťahu k aktivitám zahŕňajúcim spracúvanie Vašich osobných údajov (na základe Vašej žiadosti Vám spoločnosť Roche poskytne aktuálny zoznam všetkých sprostredkovateľov).

Vaše osobné údaje sú poskytované spoločnosti Roche dobrovoľne, avšak ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť spracovať Vašu žiadosť o zamestnanie, resp. nemožnosť zaradiť Vás do výberového konania na voľnú pozíciu.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je vykonanie potrebných opatrení pred uzavretím pracovnej zmluvy, resp. obdobnej zmluvy, na základe Vašej žiadosti

Osobné údaje budú spoločnosťou Roche uchovávané (spracúvané) maximálne po dobu trvania výberového konania na danú pozíciu, resp. do uzavretia pracovnej zmluvy na danú pozíciu, najviac však na dobu trvania príslušného účelu spracúvania osobných údajov; po naplnení účelu spracúvania alebo po uplynutí uvedenej doby budú Vaše osobné údaje zlikvidované.E. Zmluvní partneri (dodávatelia) – fyzické osoby

V prípade, keď naša spoločnosť uzavrela s Vami zmluvný vzťah, resp. na to, aby s Vami uzavrela zmluvný vzťah, je nevyhnutné, aby uchovávala a spracúvala Vaše osobné údaje.

Ak nie je v príslušnej zmluve alebo dohode uvedené inak, sú Vaše osobné údaje spracúvané spôsobom uvedeným nižšie, resp. spôsobmi, ktoré sú uvedené vo všeobecnej časti tohto dokumentu.

Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie uzavretej zmluvy, resp. dohody, resp. vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy.

Na tento účel môžu byť spracúvané nasledovné kategórie Vašich osobných údajov:
 - meno, priezvisko, titul,
 - adresa bydliska, resp. kontaktná adresa,
 - miesto podnikania,
 - predmet podnikania,
 - e-mailová adresa,
 - telefónne číslo,
 - osobné údaje uvedené v zmluve, resp. dohode; obsah zmluvy, resp. dohody.

Spoločnosť Roche môže okrem subjektov uvedených vyššie poskytnúť Vaše osobné údaje nasledovným osobám (príjemcom):
 - sprostredkovatelia spoločnosti Roche, poskytujúci administratívne služby alebo technickú podporu alebo technické zabezpečenie vo vzťahu k aktivitám zahŕňajúcim spracúvanie Vašich osobných údajov (na základe Vašej žiadosti Vám spoločnosť Roche poskytne aktuálny zoznam všetkých sprostredkovateľov).

Poskytnutie Vašich osobných údajov spoločnosti Roche je nevyhnutné za účelom uzavretia a plnenia zmluvy, resp. dohody.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy, resp. dohody, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo vykonanie potrebných opatrení pred uzavretím zmluvy, resp. dohody na základe Vašej žiadosti.

Osobné údaje budú spoločnosťou Roche uchovávané (spracúvané) maximálne po dobu 10 rokov po ukončení príslušného zmluvného vzťahu a zániku záväzkov z neho, najviac však na dobu trvania príslušného účelu spracúvania osobných údajov; po naplnení účelu spracúvania alebo po uplynutí uvedenej doby budú Vaše osobné údaje zlikvidované.F. Zmluvní partneri (dodávatelia) – právnické osoby

V prípade, keď naša spoločnosť uzavrela zmluvný vzťah so subjektom, vo vzťahu ku ktorému ste štatutárnym orgánom, zamestnancom alebo inou poverenou alebo kontaktnou osobou, resp. na to, aby naša spoločnosť uzavrela taký zmluvný vzťah, je nevyhnutné, aby uchovávala a spracúvala Vaše osobné údaje.

Ak nie je v príslušnej zmluve alebo dohode uvedené inak, sú Vaše osobné údaje spracúvané spôsobom uvedeným nižšie, resp. spôsobmi, ktoré sú uvedené vo všeobecnej časti tohto dokumentu.

Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie uzavretej zmluvy, resp. dohody, resp. vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy.

Na tento účel môžu byť spracúvané nasledovné kategórie Vašich osobných údajov:
 - meno, priezvisko, titul,
 - adresa bydliska, resp. kontaktná adresa,
 - e-mailová adresa,
 - telefónne číslo,
 - Váš vzťah k zmluvnej strane,
 - osobné údaje uvedené v zmluve, resp. dohode; obsah zmluvy, resp. dohody.

Spoločnosť Roche môže okrem subjektov uvedených vyššie poskytnúť Vaše osobné údaje nasledovným osobám (príjemcom):
 - sprostredkovatelia spoločnosti Roche, poskytujúci administratívne služby alebo technickú podporu alebo technické zabezpečenie vo vzťahu k aktivitám zahŕňajúcim spracúvanie Vašich osobných údajov (na základe Vašej žiadosti Vám spoločnosť Roche poskytne aktuálny zoznam všetkých sprostredkovateľov).

Poskytnutie Vašich osobných údajov spoločnosti Roche je nevyhnutné za účelom uzavretia a plnenia zmluvy, resp. dohody. Neposkytnutie osobných údajov bude mať za následok nemožnosť uzavretia a plnenia príslušnej zmluvy, resp. dohody.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov našej spoločnosti ako prevádzkovateľa (oprávnený záujem na uzavretí a plnení príslušnej zmluvy, resp. dohody, resp. plnení povinností a uplatňovania práv zo zmluvy, resp. dohody a záujem na komunikácii s druhou zmluvnou stranou prostredníctvom Vás ako dotknutej osoby).

Osobné údaje budú spoločnosťou Roche uchovávané (spracúvané) maximálne po dobu 10 rokov po ukončení príslušného zmluvného vzťahu a zániku záväzkov z neho, najviac však na dobu trvania príslušného účelu spracúvania osobných údajov; po naplnení účelu spracúvania alebo po uplynutí uvedenej doby budú Vaše osobné údaje zlikvidované.INFORMÁCIE PRE ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA O SPRACÚVANÍ A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Roche Slovensko , s.r.o., so sídlom Pribinova 7828/19, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 887 117, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 31845/B (ďalej aj ako „spoločnosť Roche Slovensko“ alebo ako „Prevádzkovateľ“), získava a spracúva osobné údaje zdravotníckych pracovníkov (poskytovateľov zdravotnej starostlivosti).

V tomto dokumente nájdete potrebné informácie o tom, akým spôsobom bude nakladané s Vašimi osobnými údajmi a ďalšie súvisiace informácie.

Za „osobné údaje" sa považujú akékoľvek informácie, na základe ktorých je možné Vás priamo aj nepriamo individuálne identifikovať, najmä, nie však výlučne, Vaše meno, bydlisko, miesto podnikania, IČO, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa, a pod.

Za „spracúvanie osobných údajov“ sa považuje akýkoľvek úkon, operácia alebo súbor úkonov alebo operácií s osobnými údajmi, a to napr. ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, a pod.

Za „proilovanie“ sa považuje akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých Vašich osobných aspektov, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov súvisiacich s osobnými preferenciami, záujmami, správaním, obchodnými vzťahmi, a pod.

Za „tretiu krajinu“ sa považuje akákoľvek krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie.

Za „Nariadenie GDPR“ sa považuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Za „Portál“ sa považuje webová stránka https://mojamedicina.sk/.

V otázkach týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na spoločnosť Roche Slovensko, a to konkrétne na zodpovednú osobu ustanovenú spoločnosťou Roche Slovensko na tel.: +421 903 55 66 55 alebo na e-mail: [email protected].

Spoločnosť Roche Slovensko môže tento dokument priebežne jednostranne meniť a revidovať. Aktualizovaný dokument bude zverejnený na Portáli a na webovej stránke https://www.roche.sk/. Príležitostne, prosím, skontrolujte tieto informácie, aby ste boli informovaný o prípadných zmenách. Dátum poslednej revízie tohto dokumentu je uvedený v jeho spodnej časti. Dátum účinnosti tejto verzie dokumentu je uvedený v jeho hornej časti pod názvom.

Na účely uvedené nižšie v článku 2. nižšie môžu byť Prevádzkovateľom spracúvané nasledovné kategórie osobných údajov, pričom odkazy na tieto kategórie zahŕňajú aj nasledovné druhy osobných údajov:

 1. Kontaktné údaje:

vrátane titulu, mena, priezviska, bydliska/sídla, dátumu narodenia, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, údajov o Vašom zamestnávateľovi alebo zdravotníckom zariadení, v ktorom pôsobíte, prípadne pridelené identifikačné číslo;

2. Profesijné údaje:

údaje o Vašom zamestnaní/povolaní alebo postavení zdravotníckeho pracovníka, vrátane Vašich životopisných údajov (CV), údajov o členstve v odborných spoločnostiach, pracovnom titule, terapeutických oblastiach, kvalifikáciách a praxi, vzdelaní a vedeckých a zdravotníckych aktivitách, identifikačné alebo registračné číslo komory, ktorej ste členom;

3. Finančné a transakčné údaje:

vrátane čísla Vášho bankového účtu, údajov o platbách;

4.  Prevody hodnôt:

vrátane účelu, hodnoty, dátumov akýchkoľvek peňažných a nepeňažných plnení zo strany Prevádzkovateľa;

5.  Údaje o interakciách:

vrátane odborných interakcií medzi Prevádzkovateľom a Vami, záznamy o Vašej spolupráci, registrácii a účasti na podujatiach Prevádzkovateľa a tretích strán, alebo na súvisiacich aktivitách, klinických štúdiách, neintervenčných klinických štúdiách a iných typoch štúdií, skúšaní a výskumov, programov;

6.  Profilové údaje:

vrátane informácií o Vašich kontaktných a produktových preferenciách, jazykoch, marketingových preferenciách, kvalifikácii a skúsenostiach, spoluprácach, publikáciách, príspevkoch, demografických údajoch, spätnej väzbe a záujmoch, informácií poskytnutých  Prevádzkovateľovi  prostredníctvom  dotazníkov a prieskumov, ako aj analýz a hodnotení Vášho vzťahu s Prevádzkovateľom;

7.  Technické a používateľské údaje:

vrátane Vašej on-line používateľskej identifikácie, IP adresy, zemepisných údajov, údajov o prezeraní a ďalších údajov o Vašom používaní a interakciách s webovými stránkami, aplikáciami, e-mailmi a reklamami.

Vaše osobné údaje sú získavané a spracúvané z nasledovných dôvodov (na nasledovné účely), pričom v nasledovnej tabuľke taktiež nájdete kategórie Vašich osobných údajov, ktoré sú spracúvané pre príslušný účel a právny základ, ktorý umožňuje Prevádzkovateľovi spracúvanie Vašich osobných údajov, ako aj dobu, po ktorú dochádza k uchovávaniu a spracúvaniu Vašich osobných údajov:

Vaše osobné údaje môže spoločnosť Roche Slovensko poskytnúť aj tretím osobám (príjemcom) na tieto účely:

●       spoločnosti F. Hoffmann-La Roche Ltd. so sídlom Grenzacherstrasse 124, CH – 4070 Bazilej, Švajčiarsko a jej dcérskym spoločnostiam na podporu a údržbu našich platforiem a činností spracovania (zoznam jednotlivých pobočiek nájdete na webovej stránke: https://www.roche.com/worldwide );

●       spoločnosti IQVIA Ltd, 210 Pentonville Road, Londýn N1 9JY, Anglicko, Spojené kráľovstvo, na podporu a údržbu IT a na účely kontinuity činnosti;

●       obchodným partnerom: poskytovateľom služieb vrátane agentúr na prieskum trhu, organizátorom podujatí, cestovným agentúram, alebo iné tretie strany, ktoré poskytujú určité služby spoločnosti Roche Slovensko;

●       poskytovateľom cloudových služieb alebo poskytovateľom služieb na účely ukladania a vykonávania technickej údržby našej platformy a iných webových platforiem;

●       poskytovateľom komunikačných služieb vrátane marketingových platforiem, elektronickej komunikácie poskytovateľov, platforiem sociálnych médií, aby Vám mohli posielať relevantné informácie a komunikovať s Vami;

●       na uľahčenie zlúčenia, konsolidácie, prevodu kontroly alebo inej podnikovej reorganizácie, pri ktorej sa spoločnosť Roche Slovensko zúčastňuje, alebo na základe finančných dohôd, ktoré spoločnosť Roche Slovensko prijala;

●       príslušným verejným orgánom, ak to vyžadujú platné právne predpisy, súdne alebo správne rozhodnutia (napr. oznamovanie peňažných a nepeňažných plnení Národnému centru zdravotníckych informácií); a

●       ak je to potrebné na podnikové audity alebo na vyšetrovanie alebo reakciu na sťažnosť alebo bezpečnostnú hrozbu.

V prípade prenosu Vašich osobných údajov pobočkám skupiny Roche do tretích krajín mimo územia EÚ bola za účelom zachovania bezpečnosti Vašich údajov medzi jednotlivými pobočkami uzavretá zmluva o ochrane osobných údajov, obsahujúca štandardné doložky o ochrane údajov, ktoré prijala Európska komisia, a ktorej znenie Vám spoločnosti Roche Slovensko poskytne na vyžiadanie.

Na základe Vašej žiadosti Vám spoločnosť Roche Slovensko poskytne aktuálny zoznam všetkých príjemcov Vašich osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte právo:

a)          ak je právnym základom spracúvania osobných údajov Váš súhlas, máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas na spracúvanie osobných údajov. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho z Vášho súhlasu pred jeho odvolaním;

b)          požiadať Prevádzkovateľa o informácie o tom, či sú Vaše osobné údaje spracúvané, alebo nie, a ak áno, tak za akým účelom, ktoré osobné údaje sú spracúvané, aká je plánovaná doba, po ktorú budú údaje spracúvané, a kto sú príjemcovia osobných údajov (v prípade opakovaných žiadostí môže Prevádzkovateľ požadovať primeranú úhradu nákladov na poskytnutie informácie);

c)          na opravu a doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov;

d)          požadovať vysvetlenie, ak zistíte alebo si myslíte, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie osobných údajov v rozpore s ochranou súkromia a osobného života alebo v rozpore so zákonom, prípadne namietať proti spracúvaniu (vrátane profilovania) alebo požadovať, aby Prevádzkovateľ odstránil vzniknutý stav;

e)          ak sa osobné údaje spracúvajú na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, vrátane účelov priameho marketingu, máte právo voči takému spracúvaniu namietať, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať,

f)            obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, vrátane práva podať sťažnosť, a to na e-mailovú adresu [email protected] alebo na tel. číslo +421 /2 3231 3214 alebo písomne na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;

g)          na vymazanie osobných údajov, ak už osobné údaje nie sú potrebné k účelom, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané, alebo ak je zistené, že boli spracúvané protiprávne;

h)          na obmedzenie spracovania osobných údajov;

i)             požiadať Prevádzkovateľa o poskytnutie svojich osobných údajov buď Vám naspäť, alebo priamo inému Prevádzkovateľovi podľa Vášho výberu, a to ak to bude technicky možné a ak tomu nebude brániť ochrana práv a záujmov Zadávateľa alebo tretích osôb.

Akékoľvek Vaše práva je možné voči spoločnosti Roche Slovensko uplatniť aj elektronicky, a to zaslaním e-mailovej správy na adresu [email protected].

Více

KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov