PIL a SPC dokumenty na stiahnutie

Upozornenie pre lieky Enspryng, Evrysdi, Gavreto, Lunsumio, Phesgo, Polivy, Ronapreve, Rozlytrek, Vabysmo a Xofluza.

▼Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, 825 08 Bratislava 26, tel: +421 2 50 701 206, e-mail: [email protected] Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/. Táto informácia môže byť tiež hlásená spoločnosti Roche na [email protected], telefonicky na číslach +421 2 52 638 201 a +421 905 400 503 (24-hodinová dostupnosť) alebo faxom na čísle +421 2 52 635 015.

Ďalšie informácie o bezpečnosti.Upozornenie pre tehotné a potenciálne tehotné ženy.

PHESGO

Pre pacientky, ktoré otehotneli počas liečby liekom Phesgo alebo počas 7 mesiacov po poslednej dávke, je potrebné bezprostredne ohlásiť tehotenstvo na Roche linku +421 2 52638201. Budú sa vyžadovať ďalšie informácie v súvislosti s expozíciou lieku Phesgo počas tehotenstva a ďalej v prvom roku života dojčaťa. To umožní spoločnosti Roche lepšie porozumieť bezpečnostnému profilu lieku Phesgo a poskytovať primerané informácie zdravotníckym orgánom, poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti a pacientom. Pre ďalšie informácie prosím pozrite SPC lieku Phesgo.

PERJETA

Pre pacientky, ktoré otehotneli počas liečby liekom PERJETA a Herceptin alebo počas 7 mesiacov po poslednej dávke, je potrebné bezprostredne ohlásiť tehotenstvo na Roche linku +421 2 52638201. Budú sa vyžadovať ďalšie informácie v súvislosti s expozíciou liekov PERJETA a Herceptin počas tehotenstva a ďalej v prvom roku života dojčaťa. To umožní spoločnosti Roche lepšie porozumieť bezpečnostnému profilu liekov PERJETA a Herceptin a poskytovať primerané informácie zdravotníckym orgánom, poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti a pacientom. Pre ďalšie informácie prosím pozrite SPC liekov PERJETA a Herceptin.

HERCEPTIN - monoterapia

Pre pacientky, ktoré otehotneli počas liečby liekom Herceptin alebo počas 7 mesiacov po poslednej dávke, je potrebné bezprostredne ohlásiť tehotenstvo na Roche linku +421 2 52638201. Budú sa vyžadovať ďalšie informácie v súvislosti s expozíciou lieku Herceptin počas tehotenstva a ďalej v prvom roku života dojčaťa. To umožní spoločnosti Roche lepšie porozumieť bezpečnostnému profilu lieku Herceptin a poskytovať primerané informácie zdravotníckym orgánom, poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti a pacientom. Pre ďalšie informácie prosím pozrite SPC lieku Herceptin.

KADCYLA

Pre pacientky, ktoré otehotneli počas liečby liekom Kadcyla alebo počas 7 mesiacov po poslednej dávke, je potrebné bezprostredne ohlásiť tehotenstvo na Roche linku +421 2 52638201. Budú sa vyžadovať ďalšie informácie v súvislosti s expozíciou lieku Kadcyla počas tehotenstva a ďalej v prvom roku života dojčaťa. To umožní spoločnosti Roche lepšie porozumieť bezpečnostnému profilu lieku Kadcyla a poskytovať primerané informácie zdravotníckym orgánom, poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti a pacientom. Pre ďalšie informácie prosím pozrite SPC lieku Kadcyla.

Produkt
Alecensa
Avastin
CellCept
Cotellic
Enspryng ▼
Erivedge
Esbriet
Evrysdi ▼
Fuzeon
Gavreto ▼
Gazyvaro
Hemlibra
Herceptin
Invirase
Kadcyla
Lunsumio ▼
MabThera
Mircera
NeoRecormon
Ocrevus
Perjeta
Phesgo ▼
Polivy ▼
Pulmozyme
RoActemra
Ronapreve ▼
Rozlytrek ▼
Tamiflu
Tarceva
Tecentriq
Vabysmo▼
Xofluza ▼
Zelboraf

please be aware that you are leaving this website.