Partnerstvá pre lepšie zdravotníctvo

O zmenách, ktorými spoločnosť Roche Slovensko prechádza a vízii, ktorá má za cieľ prispieť ku kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti na Slovensku, hovorí generálny manažér Roche Slovensko Daren Wilson v krátkom videu:

Našou víziou je prinášať do slovenského zdravotníctva inovatívne diagnostické a liečebné postupy a riešenia udržateľným spôsobom a s dôrazom na spoluprácu. Predstavujeme Vám víziu nového fungovania našej spoločnosti založenej na partnerstvách, ktoré nám umožnia ešte väčšmi prispievať k pozitívnym zmenám v systéme zdravotníctva s dôrazom na vedecký pokrok:

  • Prinášame prístup produktovo-agnostického primárneho kontaktu do jednotlivých terapeutických oblastí s cieľom efektívne prispievať k spoločným riešeniam v prospech pacientov a celého ekosystému

  • Ako globálna spoločnosť našim partnerom poskytneme vysoko kvalifikovanú sieť odborných znalostí a skúseností

  • Budujeme dynamický a dostupný obsah na digitálnych platformách

Našou transformáciou sa zameriavame na projekty a riešenia, ktoré pomôžu zabezpečiť kvalitnejšiu starostlivosť o väčší počet pacientov rýchlejšie a udržateľnejším spôsobom. Veríme, že práve cez partnerstvá môžeme efektívne čeliť výzvam a spoluvytvárať moderný, udržateľný rámec pre slovenský systém zdravotnej starostlivosti, ktorého stredobodom budú pacienti. Preto sme sa rozhodli vytvoriť dve kľúčové pozície: Healthcare System Partner a Patient Journey Partner.

Healthcare System Partner (HSP) je pozícia, ktorá prináša primárny kontakt - partnera pre všetkých, ktorí majú vplyv na formovanie systému zdravotnej starostlivosti. HSP sa špecializujú na zverenú terapeutickú oblasť a sú pripravení spolupracovať na rôznych aspektoch ekosystému zdravotnej starostlivosti a spoločne formovať lepší, efektívnejší, modernejší a spravodlivejší rámec v prospech všetkých.

Patient Journey Partner (PJP) je pozícia zameraná na budovanie vzťahov s lekármi, zdravotníckymi odborníkmi a pacientskými organizáciami s cieľom aplikovať princípy pre zefektívnenie a zjednodušenie prístupu pacienta k adekvátnej liečbe. PJP partneri sú odhodlaní pracovať na rôznych aspektoch terapeutickej cesty pacienta a spoločne formovať lepší systém zdravotnej starostlivosti pre všetkých.

Predstavujeme Vám našich Healthcare System Partners a Patient Journey Partners:

Healthcare System Partners

Miroslava Kanjaková

Healthcare System Partner Oncology

Zmyslom mojej práce je prispieť k modernizácii slovenského zdravotného systému tak, aby mali naši onkologickí pacienti dostupný rovnaký štandard liečby, ako pacienti v iných európskych krajinách. Zároveň by mal byť systém financovania inovácií udržateľný pre systém a motivujúci pre výrobcov.

Peter Markotán

Healthcare System Partner Personalised Healthcare

HSP pozícia mi umožní zapojiť sa do opravy slovenského zdravotníctva, aby sme všetci mali rovnaký prístup k diagnostike a liečbe ako susedné krajiny. Pomôžem priniesť na Slovensko inovácie v oblasti liekov, ale aj digitálnych nástrojov pre zdravotníkov pre lepšie a rýchlejšie rozhodovanie pri určovaní liečby.

Alena Zelinková

Healthcare System Partner Rare Disease & Ophtalmology

Verím, že slovenský zdravotný systém umožní spravodlivý prístup k inovatívnej liečbe všetkým pacientom, vrátane tých so zriedkavými ochoreniami. Mojim poslaním je byť partnerom zdravotného systému a spoločne s jeho predstaviteľmi hľadať vzájomne efektívne riešenia pre zlepšenie kvality života týchto pacientov a ich rodín, čo môže byť prínosom pre celú našu spoločnosť.

Patient Journey Partners

Marcela Ďurišková

Patient Journey Partner Oncology

Ako Patient Journey Partner sledujem, tvorím, zlepšujem cestu pacienta a prepájam ju s komunitami, ktoré formujú túto cestu – lekári, pacientske organizácie, zdravotnícke inštitúcie spolu s ďalšími partnermi. Vnášam do tejto cesty inovatívne a kreatívne riešenia, ktoré majú potenciál zlepšiť zdravotnú starostlivosť poskytovanú pacientovi.

Iveta Koromházová

Patient Journey Partner Oncology

Mojím cieľom je hľadanie efektívnej cesty spolupráce so všetkými zainteresovanymi stranami, ktoré môžu zlepšiť zdravotný systém a dostupnosť inovatívnej liečby pre všetkých pacientov na Slovensku.

Antónia Pohorencová

Patient Journey Partner Hematology

Už samotný názov pozície sa odvoláva na partnerstvo, v centre pozornosti ktorého stojí pacient a jeho cesta zdravotným systémom. Jej dokonalým poznaním v jednotlivých terapeutických oblastiach očakávam zjednodušenie jednotlivých krokov so zameraním sa na inovatívne spôsoby spolupráce. Nový prvkom v tejto pozícii je zapojenie sa do celosvetovej siete našej spoločnosti, kde nadväzujeme spoluprácu, zdieľame nápady, spoločne sa učíme a inšpirujeme

Robert Berczeli

Patient Journey Partner Neurology

Mojím poslaním je prinášať inovatívne riešenia, ktoré môžu pomôcť pri zlepšovaní zdravotného systému hľadaním optimálnej cesty, ako zefektívniť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ich každodennú snahu o skvalitnenie života pacientov.

V Roche neustále hľadáme spôsoby, ako prinášať inovatívne riešenia s cieľom zlepšiť starostlivosť o pacientov a vytvárať hodnotu pre našich partnerov i celú spoločnosť. Systémy zdravotníctva prechádzajú významnými zmenami a pandémia tieto procesy ešte urýchlila. V Roche preto zavádzame nové prístupy v komunikácii, partnerstvách a prispôsobujeme princípy našej práce novým trendom tak, aby sme naďalej vytvárali príležitosti pre spoluprácu naprieč celým ekosystémom zdravotnej starostlivosti.

M-SK-00000713

Spolupráca s odborníkmi

Dlhoročná spolupráca spoločnosti Roche s odborníkmi z oblasti medicíny a s odbornými zdravotníckymi zariadeniami prispela nemalou mierou k veľkému pokroku v oblasti starostlivosti o zdravie pacienta. Je našim záväzkom pokračovať v tejto spolupráci a prinášať naďalej inovatívne liečebné a diagnostické postupy a to aj v oblastiach, v ktorých medicína doteraz nevedela pacientom pomôcť.

Roche sa ako inovatívna biotechnologická spoločnosť  verejne zaviazala pokračovať vo výskume a vývoji nových liekov a diagnostických testov, ktoré pomáhajú pacientom žiť kvalitnejší a dlhší život. Aby sme boli schopní naplniť tento záväzok, úzko spolupracujeme s odborníkmi v oblasti medicíny a odbornými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré majú bohaté vedomosti, poznatky  a skúsenosti. To všetko tvorí kľúčové poznanie pre našich vedeckých pracovníkov.

Spolupráca s odborníkmi v oblasti medicíny je nevyhnutná a potrebná z nasledujúcich dôvodov:

  • Pomáha nám oboznámiť sa s používanými liečebnými postupmi pri rozličných ochoreniach ako aj s ochoreniami, v ktorých medicína doteraz nevie pacientom adekvátne pomôcť.

  • Svojimi posudkami odborníci pomáhajú vyhodnotiť  potenciálnu  novú liečbu cielene  zameranú na konkrétne ochorenie resp. konkrétny prejav ochorenia  a rozvíjajú naše výskumné programy, ktoré sa zameriavajú na klinické potreby.

  • Pomáhajú nám identifikovať, v ktorej fáze liečebného postupu má byť liek nasadený a pochopiť, ktoré informácie potrebuje ošetrujúci lekár, aby vedel nastaviť ideálny spôsob liečby pre konkrétneho pacienta

  • Absolvovaním odborných školení a seminárom pomáhame samotným odborníkom uistiť sa, že ich poznatky a vedomosti sú v súlade s najnovším vývojom v oblasti.

Sme presvedčení, že práve pri vzájomnej spolupráci dosiahneme lepšie výsledky a sme zároveň hrdí na to, že v priebehu našej dlhoročnej spolupráce s odborníkmi v oblasti medicíny a zdravotníckymi zariadeniami sme priniesli veľa pokroku a zlepšení pre život mnohých pacientov.

Objavte viac

please be aware that you are leaving this website.