Čo je klinické skúšanie?

Klinické skúšania predstavujú medicínsky výskum, v ktorom sú zahrnutí ľudia. Nové nádejné lieky sa najprv preveria v laboratóriu a tie, ktoré sa zdajú byť sľubné, sa ďalej dôkladne skúmajú u ľudí prostredníctvom klinických skúšaní. Klinické skúšania tiež zisťujú, či je nový liek bezpečný a či má nejaké vedľajšie účinky.

Bez klinického skúšania by sme nemali dostatok dôkazov, že nová liečba je účinná a bezpečná. Všetky existujúce lieky, ktoré sú u nás aktuálne dostupné v nemocniciach alebo v lekárňach, boli podrobne skúmané v rámci klinických skúšaní. Máme dôkazy o tom, ako účinné tieto lieky sú a aké nežiaduce účinky môžu spôsobiť. Tieto informácie sú nevyhnutné na to, aby lekári pochopili, ktorá liečba je pre ich pacientov najvhodnejšia, a taktiež pre dozorné regulačné úrady (na Slovensku je to Štátny ústav pre kontrolu liečiv), aby sa mohli rozhodnúť, či daný liek bude v tej ktorej krajine/regióne schválený na použitie.

Hoci cieľom klinického skúšania je nájsť nové, lepšie spôsoby liečby, nie všetky klinické skúšania vedú k lepšej liečbe. Nový liek nemusí fungovať tak dobre ako lieky, ktoré sa v súčasnosti používajú, alebo môže mať horšie vedľajšie účinky. Aj tieto informácie sú však pre skúšajúcich veľmi užitočné a môžu pomôcť pacientom v budúcnosti.

Klinické skúšania sú rozdelené do rôznych fáz: fázy 1, 2, 3 a 4, ktoré sa často označujú aj ako fázy I, II, III a IV.

Fáza 1

Najprv sa nový liek testuje len u malého počtu ľudí. Môžu to byť buď pacienti, ktorí na svoje ochorenie vyskúšali už všetky existujúce typy liečby, alebo zdraví dobrovoľníci. Toto sa nazýva skúšobná fáza 1. Všetci ľudia v 1. fáze skúšania dostávajú skúšaný liek, zvyčajne v malých dávkach, bez toho, aby ho porovnávali s inou liečbou.

Tento typ skúšania pomáha zistiť, aké množstvo skúšaného lieku je pre človeka bezpečné, či existujú nejaké vedľajšie účinky, či liečba môže zlepšiť ochorenie (napríklad zmenšiť nádor u pacienta s rakovinou) a zistiť, ako sa telo vyrovnáva so skúšaným liekom.

Fáza 2

Keď liek postúpi do fázy 2, sú už známe informácie o tom, ako tento skúšaný liek ovplyvňuje telo. Pri tomto type skúšania sa liek podáva väčšiemu počtu pacientov, približne 100. Skúšaný liek sa môže, ale aj nemusí porovnávať s liečbou, ktorá už je v súčasnosti podávaná pacientom s danou diagnózou.

Cieľom fázy 2 je zistiť, či nový liek funguje dostatočne dobre na to, aby bol skúšaný na oveľa väčších skupinách pacientov v skúšaní fázy 3 (pozrite nižšie). Vo výsledku skúšania fázy 2 sa zaoberáme tým, ako dobre funguje nová liečba pri danej chorobe, ako vieme zvládnuť prípadné vedľajšie účinky a aké množstvo skúšaného liekuje bezpečné podávať pacientom. V tomto štádiu skúšaný liek ešte stále nebol skúšaný u dostatočného počtu, aby sa s istotou vedelo potvrdiť, že akékoľvek pozitívne zmeny sú spôsobené liekom, nie len náhodne.

Fáza 3

Klinické skúšania fázy 3 sú zvyčajne oveľa rozsiahlejšie a môžu zahŕňať tisíce pacientov. Tu sa nový liek často porovnáva so štandardnou liečbou, aby sa zistilo, či má nový liek výhody oproti súčasnej liečbe. Táto fáza nám tiež pomáha získať dôkazy o tom, aké budú pravdepodobné vedľajšie účinky skúšaného lieku u pacientov.

Ak sa v rámci skúšania lieku vo fáze 3 preukáže zlepšenie priebehu ochorenia (zmiernenie príznakov, zlepšenie kvality života, predĺženie očakávanej dĺžky života) oproti štandardnej liečbe a skúšaný liek sa preukáže ako bezpečný na použitie, je pravdepodobné, že bude schválený regulačnými orgánmi na široké použitie, prípadne sa môže stať aj novým štandardom v liečbe pacientov s daným ochorením.

Fáza 4 (známa aj ako štúdie sledovania po uvedení lieku na trh)

Štúdie (skúšania vo fáze 4) sa uskutočňujú po udelení registračného schválenia lieku (známeho aj ako „povolenie na uvedenie na trh“).

Štúdie v tejto fáze sa vykonávajú s cieľom poskytnúť viac informácií o tom, ako dobre liek funguje a ako bezpečný je u väčšieho počtu pacientov. Štúdia fázy 4 môže tiež skúmať liek u pacientov s konkrétnymi charakteristikami alebo porovnávať či kombinovať nový liek s inými dostupnými spôsobmi liečby. Štúdie fázy 4 sa zameriavajú aj na pacientov, ktorí užívajú liek dlhší čas.

Aby bol liek schválený, podporujúce klinické skúšania musia byť dizajnované tak, aby poskytovali spoľahlivé a presné výsledky. Hlavné metódy, ktoré sa využívajú na to, aby boli klinické skúšania spravodlivé a nezaujaté sú:

Randomizácia – jedným zo spôsobov, ako docieliť spravodlivé skúšanie je „randomizácia“ pacientov. To znamená, že účastníci sú náhodne rozdelení do dvoch (alebo niekedy aj viacerých) skupín (náhodou, ako keď si hodíte mincou). V niektorých prípadoch bude pacientom v jednej skupine podaný nový skúšaný liek a druhej skupine bude podaná štandardná liečba alebo placebo, v prípade, ak štandardná liečba neexistuje. V iných prípadoch môže existovať niekoľko skupín, ktorým sa podávajú rôzne dávky skúšaného lieku, popri skupine, ktorej sa podáva štandardná liečba alebo placebo. Randomizované skupiny sú vyvážené na základe rôznych charakteristík, akými sú vek, pohlavie (muž/žena) a iné vlastnosti pacienta. To znamená, že rôzne spôsoby liečby možno porovnávať medzi skupinami podobných ľudí. Takto môžu vedci vidieť akékoľvek rozdiely medzi účinkami liečby.

Placebo – je liečba bez „aktívnej zložky“ alebo skutočného lieku. Placebo vyzerá ako skutočný skúšaný liek, je v rovnakej forme s rovnakým spôsobom podania, avšak bez akejkoľvek účinnej látky. Výskumníci vďaka tomu môžu porovnať, či má skúšaný liek skutočný účinok. Je dôležité si uvedomiť, že neexistuje žiadna záruka, že nový skúšaný liek bude lepší ako štandardná liečba.

Blinding (zaslepenie) - znamená, že ľudia zapojení do klinických skúšaní nevedia, či dostanú nový skúšaný liek, starší liek, ktorého účinky sú známe, alebo placebo, ktoré neobsahuje žiadnu účinnú látku. To uľahčuje pochopenie toho, či nový liek funguje dobre, ide o tzv. „slepý pokus“. V mnohých prípadoch skúšajúci lekári taktiež nevedia (až do úplného konca skúšania), ktorí pacienti dostávajú liečbu a ktorí placebo, preto tento spôsob klinického skúšania nazývame aj „dvojito zaslepené skúšanie“. Dizajn takéhoto klinického skúšania pomáha predchádzať zaujatostiam a očakávaniam zo strany skúšajúcich lekárov.

Pacienti (alebo niekedy zdraví dobrovoľníci) – najdôležitejšími ľuďmi, ktorí sú zapojení do klinického skúšania, sú pacienti alebo zdraví dobrovoľníci. Bez pacientov a dobrovoľníkov by sa nemohli vykonávať skúšania a nemohli by sa vyvinúť nové lieky. Rozhodnutie zapojiť sa do klinického skúšania urobí pacient alebo dobrovoľník po rozhovore so svojím tímom lekárov a zdravotníkov. Pacienti a dobrovoľníci sa môžu slobodne rozhodnúť, či vstúpia do skúšania, a môžu ho kedykoľvek opustiť.

Odborný lekár - Špecialista (tzv. skúšajúci lekár) – Je veľmi pravdepodobné, že počas klinického skúšania sa o vás bude starať špecialista, napríklad v prípade skúšania nového lieku na rakovinu to bude váš onkológ. Táto osoba bude počas celej doby skúšania veľmi pozorne kontrolovať váš zdravotný stav a veľmi detailne sledovať a vyhodnocovať všetky výsledky vašich testov. Môže sa tiež rozprávať s výskumnými pracovníkmi alebo ľuďmi z farmaceutickej spoločnosti a klásť im otázky alebo vyjadrovať akékoľvek obavy.

Zdravotné sestry v skúšaní – Vášmu skúšajúcemu lekárovi budú pravdepodobne pomáhať zdravotné sestry v rámci nemocnice/ambulancie, ktoré vykonajú všetky potrebné testy/odbery a budú sa o vás starať, kým budete v nemocnici/na ambulancii ošetrovaný/á.

Iní ľudia, ktorí sa podieľajú na vašej starostlivosti – Počas skúšania sa môžete stretnúť s iným nemocničným/ambulatným personálom, ktorý sa bude podieľať na vašej starostlivosti, napríklad s rádiológmi, ktorí vykonajú niektoré zo zobrazovacích vyšetrení (CT, MRI, RTG), ktoré môžu byť súčasťou klinického skúšania. V skúšaní budú zahrnutí aj ďalší ľudia, ktorých možno ani nestretnete, napríklad ľudia, ktorí vykonávajú niektoré testy v laboratóriách, v nemocnici alebo inde.

Výskumní pracovníci z CRO – CRO (Clinical Research Organization) je organizácia zaoberajúca sa klinickým výskumom. Je to nezávislá spoločnosť, ktorá môže spolupracovať s farmaceutickou spoločnosťou, aby pomohla pripraviť a spustiť celé skúšanie. CRO sa špecializuje na vykonávanie klinických skúšaní, a preto môže ponúknuť dôkladné znalosti a zároveň byť úplne nezávislá a objektívna. Ak sa zúčastníte na klinickom skúšaní, môžete sa stretnúť aj s personálom z tejto spoločnosti.

Všeobecný lekár – Váš praktický lekár bude informovaný o vašej účasti v klinickom skúšaní, ale je nepravdepodobné, že bude poznať všetky podrobnosti.

Farmaceutická spoločnosť – Existuje mnoho výskumníkov a medicínskych odborníkov z farmaceutickej spoločnosti, ktorí vyvíjajú nový liek a ktorí budú dôkladne kontrolovať všetky informácie a výsledky, ktoré im poskytujú nemocnice a lekári.

Pred skúšaním

Pred účasťou na klinickom skúšaní vám bude predložený formulár Informovaného súhlasu, v ktorom sú obsiahnuté všetky potrebné informácie, ktoré by ste mali vedieť pred vstupom do klinického skúšania. Podpisom informovaného súhlasu vyjadríte svoj súhlas s účasťou v skúšaní. Za týmto účelom by vám váš lekár mal vysvetliť, čo je cieľom skúšania, ukázať všetky možné prínosy a riziká s ním spojené a to, ako vás ovplyvní prípadná účasť v skúšaní. Ak celému procesu porozumiete a budú vám dôkladne zodpovedané všetky vaše otázky, môžete sa rozhodnúť, či sa na skúšaní chcete zúčastniť.

Ak sa chcete zapojiť do konkrétneho skúšania, musíte tiež spĺňať určité kritériá, ako je konkrétny vekový rozsah alebo pohlavie (muž/žena) či špecifický typ ochorenia (napríklad v skúšaniach novej liečby rakoviny to môže byť typ nádoru, kde sa nádor nachádza, či sa rakovina rozšírila a pod.). To znamená, že po súhlase s účasťou budete musieť podstúpiť niekoľko testov, ako sú krvné odbery, skeny alebo biopsie skôr, ako vám bude v rámci skúšania poskytnutá akákoľvek liečba. Váš lekár vám bude vedieť povedať, aké testy budú potrebné pre účasť v skúšaní, o ktoré máte záujem a taktiež či ste vhodným pacientom na zaradenie.

Počas skúšania

Ako a kde budete liečbu užívať, bude závisieť od klinického skúšania. Ak je liečbou tableta podávaná ústami alebo injekcia do svalu/pod kožu, možno budete môcť liečbu užívať doma. V niektorých prípadoch budete musieť cestovať do nemocnice alebo na kliniku, aby ste dostali skúšaný liek ako infúziu, vtedy vám liek podajú do žily. Zobrať si voľno v práci kvôli cestovaniu na podávanie skúšaného lieku a späť môže byť pre niektorých ľudí náročné, takže pri rozhodovaní o účasti v klinickom skúšaní zvážte aj túto skutočnosť. Zamyslite sa nad tým, či vo vašom okolí nie je niekto, kto by vám mohol pomôcť pri cestovaní. Pri účasti v takmer každom klinickom skúšaní vám budú poskytnuté kompenzácie za cestovanie na kontrolné návštevy, ale je potrebné si vopred zvážiť možné dopady vašej účasti v skúšaní (počet a dĺžka návštev u lekára) na vašu prácu či rodinný život.

Je možné, že počas klinického skúšania, keď začne liečba, budete musieť absolvovať pravidelné testy, ktoré skúšajúcim lekárom pomôžu zistiť, ako dobre liečba funguje a či sa nevyskytujú nejaké vedľajšie účinky. V rámci návštevy sa vás váš skúšajúci lekár bude pýtať na akékoľvek nové príznaky, ktoré máte, alebo vás požiada o vyplnenie dotazníkov o tom, ako sa cítite a ako ste schopný vykonávať svoje každodenné činnosti. Tieto dodatočné testy môžu znamenať, že budete navštevovať svojho lekára alebo kliniku častejšie, ako zvyčajne.

Všetka táto mimoriadna pozornosť môže byť pre vás cenná, pretože zmeny vo vašom zdravotnom stave možno zaznamenať a riešiť oveľa rýchlejšie, ako keby ste neboli zapojený/á v skúšaní. Môžete tiež zistiť, že väčší kontakt s vaším zdravotníckym tímom znamená, že máte viac príležitostí klásť otázky a dozvedieť sa všetky podrobnosti o vašom zdravotnom stave alebo liečbe.

Po skúšaní

Ak vám v rámci klinického skúšania podávajú novú liečbu, po skončení skúšania nemusí byť vždy možné v tejto liečbe pokračovať. Ak sa zistí, že liečba funguje, môže chvíľu trvať, kým sa liečba sprístupní pre všetkých pacientov, a bude hradená z verejného zdravotného poistenia. Je to spôsobené dĺžkou schvaľovacieho procesu lieku po ukončení skúšania.

Na konci klinického skúšania budú všetky výsledky sprístupnené všetkým pacientom, ktorí majú o tieto informácie záujem. Tieto informácie sú zverejnené aj preto, aby lekári a vedci vedeli, aké boli výsledky daného klinického skúšania. Úplné výsledky skúšania však nie sú vždy k dispozícii okamžite, pretože výskumníci musia analyzovať všetky výsledky čo najpresnejšie, čo môže chvíľu trvať.

Referencie:

Dátum prípravy: máj 2023

M-SK-00001129

KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov