V Roche Slovensko si vysoko vážime spoluprácu s pacientskymi organizáciami, ktorá má u nás dlhú tradíciu. Sme presvedčení, že dialóg a transparentná výmena informácii s pacientskymi organizáciami je aj v budúcnosti nevyhnutná.


Integrita, nezávislosť, rešpekt, rovnosť, transparentnosť a vzájomný prospech, to sú kľúčové zásady a etické štandardy, ktoré Roche uplatňuje pri každej spolupráci s pacientskymi organizáciami. Našim spoločným záujmom je pomáhať pacientom porozumieť a zvládať ich ochorenie a zároveň zabezpečiť prístup k liečbe, ktorú potrebujú.

V spolupráci s pacientskymi organizáciami vidíme nesmiernu hodnotu, pretože na základe ich jedinečných skúseností, znalostí a perspektív vieme lepšie pochopiť a porozumieť životu s ochorením alebo prekážkam, ktoré musia pacienti a ich rodiny zvládať.

Roche prispieva širokou škálou vedomostí a skúseností k rozširovaniu pacientskych aktivít. Táto spolupráca má pre nás kľúčový význam, lebo vďaka nej môžeme začleniť perspektívu pacienta do vývoja liekov a diagnostiky. Stále viac a viac spolupracujeme s pacientskymi organizáciami naprieč terapeutickými oblasťami, od dizajnu koncových bodov klinických skúšok až po vzdelávanie.

 

Zoznam  grantov a príspevkov z 2% pacientskym organizáciám v roku 2019:

Názov:
Suma:
Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
2 000 €
Združenie SM Nádej
7 198 €
SZ SM
9 198 €
Nie rakovine, o.z.
12 198 €
Klub SM Trnava, o.z.
500 €
Slovenské hemofilicke združenie
5 198 €
Liga proti reumatizmu
2 198 €
Liga proti reumatizmu -Klub Motýlik
2 198 €
Nádej pre pľúca -klub pacientov s pľúcnou fibrózou
2 198 €
RadOnko -občianske združenie na podporu radiačnej onkológie
2 198 €
Asociácia na ochranu práv pacientov
2 198 €
Združenie pacientov s hematologickými malignutami
2 198 €
Lymfoma Slovensko
2 198 €
Občianske združenie Amazonky
2 198 €

Pre zaradenie do zoznamu je rozhodujúce kritérium dátumu vyplatenia prostriedkov.

 

Zoznam  grantov a príspevkov z 2% pacientskym organizáciám v roku 2020:

(údaje spracované za mesiac január až september)

Názov:
Suma:
Liga proti reumatizmu na Slovensku
1 000 €
Plamienok n.o.
500 €
Liga proti reumatizmu - Klub Motylik
1 000 €
Nadacia krizovatka
500 €
Svetielko nádeje, o.z.
500 €
Deťom s rakovinou n.o.
2 500 €
Lymfoma Slovensko
3 000 €
Obcianske zdruzenie Dar Zivota
1 000 €
SHZ
6 000 €
Milan Stefanik oz
500 €
Združenie sclerosis multiplex Nádej
5 000 €
Amazonky
3 500 €
AOPP
4 000 €
Slovensky zvaz SM
3 000 €
Organizacia muskularnych dystrofikov v SR
1 187 €
RadOnko o.z na podporu radiacnej onkologie
500 €
Nie Rakovine, o.z.
11 000 €
Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
2 000 €

Pre zaradenie do zoznamu je rozhodujúce kritérium dátumu vyplatenia prostriedkov.