V Roche Slovensko si vysoko vážime spoluprácu s pacientskymi organizáciami, ktorá má u nás dlhú tradíciu. Sme presvedčení, že dialóg a transparentná výmena informácii s pacientskymi organizáciami je aj v budúcnosti nevyhnutná.


Integrita, nezávislosť, rešpekt, rovnosť, transparentnosť a vzájomný prospech, to sú kľúčové zásady a etické štandardy, ktoré Roche uplatňuje pri každej spolupráci s pacientskymi organizáciami. Našim spoločným záujmom je pomáhať pacientom porozumieť a zvládať ich ochorenie a zároveň zabezpečiť prístup k liečbe, ktorú potrebujú.

V spolupráci s pacientskymi organizáciami vidíme nesmiernu hodnotu, pretože na základe ich jedinečných skúseností, znalostí a perspektív vieme lepšie pochopiť a porozumieť životu s ochorením alebo prekážkam, ktoré musia pacienti a ich rodiny zvládať.

Roche prispieva širokou škálou vedomostí a skúseností k rozširovaniu pacientskych aktivít. Táto spolupráca má pre nás kľúčový význam, lebo vďaka nej môžeme začleniť perspektívu pacienta do vývoja liekov a diagnostiky. Stále viac a viac spolupracujeme s pacientskymi organizáciami naprieč terapeutickými oblasťami, od dizajnu koncových bodov klinických skúšok až po vzdelávanie.

 

Zoznam  grantov a príspevkov z 2% pacientskym organizáciám v roku 2019:

Názov:
Suma:
Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
2 000 €
Združenie SM Nádej
7 198 €
SZ SM
9 198 €
Nie rakovine, o.z.
12 198 €
Klub SM Trnava, o.z.
500 €
Slovenské hemofilicke združenie
5 198 €
Liga proti reumatizmu
2 198 €
Liga proti reumatizmu -Klub Motýlik
2 198 €
Nádej pre pľúca -klub pacientov s pľúcnou fibrózou
2 198 €
RadOnko -občianske združenie na podporu radiačnej onkológie
2 198 €
Asociácia na ochranu práv pacientov
2 198 €
Združenie pacientov s hematologickými malignutami
2 198 €
Lymfoma Slovensko
2 198 €
Občianske združenie Amazonky
2 198 €

Pre zaradenie do zoznamu je rozhodujúce kritérium dátumu vyplatenia prostriedkov.

 

Zoznam  grantov a príspevkov z 2% pacientskym organizáciám v roku 2020:

(údaje spracované za mesiac január až september)

Názov:
Suma:
Liga proti reumatizmu na Slovensku
1 000 €
Plamienok n.o.
500 €
Liga proti reumatizmu - Klub Motylik
1 000 €
Nadacia krizovatka
500 €
Svetielko nádeje, o.z.
500 €
Deťom s rakovinou n.o.
2 500 €
Lymfoma Slovensko
3 000 €
Obcianske zdruzenie Dar Zivota
1 000 €
SHZ
6 000 €
Milan Stefanik oz
500 €
Združenie sclerosis multiplex Nádej
5 000 €
Amazonky
3 500 €
AOPP
4 000 €
Slovensky zvaz SM
3 000 €
Organizacia muskularnych dystrofikov v SR
1 187 €
RadOnko o.z na podporu radiacnej onkologie
500 €
Nie Rakovine, o.z.
11 000 €
Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
2 000 €

Pre zaradenie do zoznamu je rozhodujúce kritérium dátumu vyplatenia prostriedkov.

 

Spolupráci s pacientskymi organizáciami preto radi venujeme svoju pozornosť. Dôkazom toho sú aj mnohé projekty, ktoré sme podporili v rámci pacientskych organizácií.

 

Pacientske organizácie, ktorým bola poskytnutá finančná, nefinančná alebo nepriama pomoc za rok 2020

Pacientske organizácie, ktorým bola poskytnutá finančná, nefinančná alebo nepriama pomoc za rok 2019

Pacientske organizácie, ktorým bola poskytnutá finančná, nefinančná alebo nepriama pomoc za rok 2018

Pacientske organizácie, ktorým bola poskytnutá finančná, nefinančná alebo nepriama pomoc za rok 2017