V dôsledku pandémie koronavírusu nebolo v Európe vykonaných približne 100 miliónov skríningových testov. Viac ako 1 milión prípadov rakoviny tak môže byť v Európe z dôvodu pandémie nediagnostikovaných, následkom čoho budeme pravdepodobne čeliť epidémii onkologických ochorení v pokročilom štádiu. Napriek šíriacemu sa vírusu je dôležité pokračovať v prevencii, skríningu, diagnostike a liečbe rakoviny.¹

Medzinárodná kampaň Time To Act - Čas konať, je iniciatívou Európskej organizácie boja proti rakovine (ECO), ktorá upozorňuje na už uvedenú skutočnosť a kritickú situáciu v Európe. Polovica ľudí s potenciálnymi príznakmi rakoviny nebola urgentne odporučená na diagnostiku a každý piaty onkologický pacient nedostáva potrebnú liečbu. Súčasťou kampane sú aj mnohé slovenské pacientske organizácie a odborníci, ktorí aktívne pracujú na zlepšení situácie v oblasti onkológie na Slovensku.

V rámci kampane Time To Act 2022 dostal slovo aj MUDr. Marian Streško, PhD., prednosta Onkologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trnave: “Pandémia COVID-19 svojimi globálnymi následkami predstavuje najväčšiu medicínsku výzvu modernej doby. Tisíce ľudí na Slovensku sa minulý rok nedozvedeli, že trpia onkologickým ochorením. No práve preventívnymi prehliadkami sa podarí odhaliť približne 40 - 50 % onkologických ochorení a prevencia je v súčasnosti najefektívnejšou a najlacnejšou cestou za zdravím. Na Slovensku pravidelne absolvuje preventívnu prehliadku len okolo 32 % ľudí. Dôvodom tejto nízkej účasti je nedostatočná osveta, celkový prístup spoločnosti k preventívnym prehliadkam, ale aj epidémia COVID-19.

Ešte účinnejší proces ako preventívne prehliadky sú skríningové programy. Pri kvalitnom skríningu býva zachytených viac ako 80 % včasných štádií nádorového ochorenia. V súčasnosti na Slovensku prebieha skríning u troch onkologických ochorení, a to karcinómu krčka maternice, kolorektálneho karcinómu a karcinómu prsníka. Liečiť rozvinuté onkologické ochorenie je omnoho ťažšie ako ochoreniu predchádzať.”

Žiaľ, počet uskutočnených skríningových mamografických vyšetrení na preverených skríningových mamografických pracoviskách počas jari 2020 (prvá vlna COVID-19) u nás výrazne klesol a zatiaľ sa stále nevrátil do stavu pred pandémiou. Kým vo februári 2020 bolo uskutočnených viac ako 4300 skríningových mamografických vyšetrení, v júni 2020 to bolo približne 3600 a v decembri toho istého roku len 3013.2

Vzniknutá kritická, post-pandemická situácia je ďalším silným podnetom na pretrvávajúcu snahu Roche Slovensko, aby sa naša krajina zaradila v prevencii, diagnostike a liečbe medzi európsky štandard.

Referencie:

  1. Time To Act, 2022

  2. Bárdyová Z. a kol. 2020. Hodnotiaca správa za obdobie 2020, NOI. Time To Act, 2022.

M-SK-00000939