Snaha a aktivity Roche v oblasti onkologickej starostlivosti

Možnosti a služby v onkologickej starostlivosti zaznamenali za posledné roky výrazný pokrok.

Od medicínskych riešení predtým nevyliečiteľných typov rakoviny až po lepšie a citlivejšie diagnostické nástroje, ktoré nám umožňujú zachytiť ochorenie v skoršom štádiu. Napriek týmto významným pokrokom sú stále prítomné faktory, ktoré určujú alebo zásadne ovplyvňujú prístup ľudí k onkologickej starostlivosti.

V Roche veríme, že zlepšenie prístupu k službám v oblasti onkológie je spoločná a celospoločenská zodpovednosť a prvým krokom k riešeniu problému je uvedomiť si ho. Pracujeme a snažíme sa upozorňovať na bariéry a prekážky, ktorým ľudia celosvetovo čelia, a čo je dôležitejšie, chceme tiež ukázať, že tieto prekážky môžeme prekonať iba cez partnerstvá naprieč rôznymi sférami a sektormi.

Pokrok nemá zmysel, ak nie je prístupný tam, kde je potrebný. Našou hlavnou ambíciou je preto prinášať inovácie všetkým pacientom bez výnimky.

Je toho veľa, čo môžeme spraviť a už robíme, aby sme odstránili prekážky a nerovnosti v prístupe k adekvátnej onkologickej starostlivosti. Svetový deň rakoviny 2022 nám opäť pripomína, že kľúčom k úspechu je práve spolupráca ľudí, organizácií a spoločnosti ako celku, aby sme maximalizovali prístup k onkologickej starostlivosti. Krajiny do veľkej miery zdieľajú väčšinu problémov v oblasti zdravotnej starostlivosti, čo vytvára širokú škálu príležitostí medzinárodnej spolupráce.

Aby sme naplnili našu víziu poskytnúť maximálny úžitok pre pacienta za minimálne náklady pre spoločnosť, naše inovácie budú potrebné, ale nie dostatočné. Chceme byť aktívnym a dôveryhodným partnerom pri riešení výziev systémov zdravotnej starostlivosti. Náš prístup založený na výsledkoch a orientovaný na pacienta nám umožňuje spoluvytvárať hodnoty v zdravotníckych systémoch a budovať vzájomnú dôveru. Svojou aktivitou pomáhame riešiť systémové výzvy skutočnými a zmysluplnými zmenami.

Roche Slovensko je aktívnym partnerom v procese týchto pozitívnych zmien pre dobre fungujúci, efektívny a moderný zdravotný systém v prospech pacientov na Slovensku.

Výsledkom je prehĺbenie spolupráce s Ministerstvom zdravotníctva SR a ďalšími partnermi v súvislosti so zmenou legislatívy zameranou na zlepšenie úhrady modernej liečby. Tím Roche Slovensko intenzívne komunikuje s inými krajinami, aby sme prinášali moderné a udržateľné schémy financovania nákladnej liečby. Zároveň aj naďalej hľadáme možnosti, ako vyriešiť nedostatok dát, potrebných nielen pre optimálny manažment pacientov, ale aj pre potreby poisťovní na vyhodnocovanie efektivity vynaložených finančných prostriedkov. Základom úspechu je aj naša spolupráca s pacientskymi organizáciami, keďže pacient je vždy v centre našej pozornosti.

Vážime si každú príležitosť, ktorá vytvára priestor pre zmysluplnú lokálnu a globálnu spoluprácu. Európska komisia predstavila ambiciózny a komplexný Európsky plán boja proti rakovine (Europe’s Beating Cancer Plan), ktorý deklaruje pripravenosť EÚ zintenzívniť boj proti rakovine. Cieľom je zabezpečiť cenovo dostupnú a udržateľnú prevenciu, skríning, včasnú diagnostiku rakoviny a následnú liečbu, ale aj najvyššiu možnú kvalitu života onkologických pacientov a ich rodín.1

Právo na život a zdravie má každý a v dnešnom modernom a globalizovanom svete považujeme pretrvávajúce rozdiely v prístupe k zdravotnej starostlivosti za neprípustné. Sme presvedčení, že práve spolupráca založená na lokálnych a globálnych partnerstvách má obrovský potenciál priniesť pozitívnu zmenu zdravotných systémov v rýchlo sa meniacom svete.

M-SK-00000940

Referencie:

  1. European Commission. 2021. Europe's Beating Cancer Plan. Dostupné na:

Objavte viac

Viac článkov

Zobraziť všetky články
KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov