Etický kódex EFPIA prináša novú kvalitu v oblasti etiky a transparentnosti farmaceutického odvetvia a predstavuje súbor pravidiel, ktoré okrem iného zaväzujú členské spoločnosti k zverejneniu všetkých prevodov hodnôt realizovaných týmito spoločnosťami, ak sú ich príjemcom zdravotnícki pracovníci alebo zdravotnícke zariadenia.

Jediným nositeľom hodnôt EFPIA na Slovensku je Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (ďalej aj ako “AIFP”), ktorá sa zaviazala pristúpiť k Etickému kódexu EFPIA. Roche Slovensko, s.r.o. sa ako člen AIFP plne hlási k hodnotáma preto pristúpil k zverejňovaniu predmetných údajov. Zverejňovaniu podliehajú všetky prevody hodnôt vykonané priamo alebo nepriamo a ich príjemcom je zdravotnícky pracovník alebo zdravotnícka organizácia a to na základe zmlúv, ktoré boli so spoločnosťou Roche Slovensko podpísané.

Každá farmaceutická spoločnosť, ktorá pristúpila k Etickému kódexu bude zverejňovať celkovú výšku prevedenej hodnoty na zdravotníckych pracovníkov a zdravotnícke organizácie. V prípade zmluvne poskytnutého súhlasu zo strany zdravotníckeho pracovníka alebo zdravotníckej organizácie budú zverejnené aj detailné informácie o prevodoch hodnoty na konkrétneho zdravotníckeho pracovníka alebo zdravotnícku organizáciu. Viac informácií o metodike zverejňovania prevodov hodnôt nájdete v časti

Prehľady plnení (prevody hodnôt) sa budú zverejňovať na ročnej báze, pričom údaje sú zverejnené na obdobie minimálne troch rokov. Prvým obdobím, za ktoré sa zverejňuje je rok 2015 s publikovaním do konca júna 2016. Podrobnejšie informácie o EFPIA Etickom kódexe a AIFP Etickom kódexe nájdete tu.