Príručka pre pacienta a opatrovateľa pre liek ▼Vabysmo

▼Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, SK-825 08 Bratislava, tel: +421 2 50 701 206, e-mail: [email protected]. Tlačivo na hlásenie podozrenia na nežiaduci účinok lieku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky liekov. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/. Táto informácia môže byť tiež hlásená spoločnosti Roche na [email protected], telefonicky na číslach +421 2 52 638 201 a +421 905 400 503 (24-hodinová dostupnosť) alebo faxom na čísle +421 2 52 635 015.

M-SK-00002250


KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov