V Roche Slovensko si vysoko vážime spoluprácu s pacientskymi organizáciami, ktorá má u nás dlhú tradíciu. Sme presvedčení, že dialóg a transparentná výmena informácii s pacientskymi organizáciami je aj v budúcnosti nevyhnutná.

Integrita, nezávislosť, rešpekt, rovnosť, transparentnosť a vzájomný prospech, to sú kľúčové zásady a etické štandardy, ktoré Roche uplatňuje pri každej spolupráci s pacientskymi organizáciami. Našim spoločným záujmom je pomáhať pacientom porozumieť a zvládať ich ochorenie a zároveň zabezpečiť prístup k liečbe, ktorú potrebujú.

V spolupráci s pacientskymi organizáciami vidíme nesmiernu hodnotu, pretože na základe ich jedinečných skúseností, znalostí a perspektív vieme lepšie pochopiť a porozumieť životu s ochorením alebo prekážkam, ktoré musia pacienti a ich rodiny zvládať.

Roche prispieva širokou škálou vedomostí a skúseností k rozširovaniu pacientskych aktivít. Táto spolupráca má pre nás kľúčový význam, lebo vďaka nej môžeme začleniť perspektívu pacienta do vývoja liekov a diagnostiky. Stále viac a viac spolupracujeme s pacientskymi organizáciami naprieč terapeutickými oblasťami, od dizajnu koncových bodov klinických skúšok až po vzdelávanie.