Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov na webovej stránke spoločnosti F. Hoffmann La-Roche AG

Ďakujeme, že ste navštívili webovú stránku spoločnosti  Roche alebo sa  na nás obrátili e-mailom.

My v Roche chápeme, že ochrana osobných údajov návštevníkov našich webových stránok je veľmi dôležitá  a že informácie o Vašom zdraví sú mimoriadne citlivé . Preto sme podnikli potrebné kroky k tomu, aby boli dodržané celosvetovo platné požiadavky na ochranu osobných údajov. S Vašimi „osobnými údajmi“ budeme zaobchádzať v súlade so „Smernicami spoločnosti Roche o ochrane osobných údajov“ a so zákonmi EU, Švajčiarska a ostatnými platnými miestnymi zákonmi, ktoré upravujú uchovávanie a spracúvanie osobných údajov, prístup k nim a ich prenos.

Webové stránky spoločnosti Roche, na ktorých sú zobrazené tieto zásady ochrany osobných údajov (“zásady”) a ktoré od Vás vyžadujú akékoľvek informácie, sú povinné zhromažďovať, uchovávať a chrániť Vaše osobné informácie v súlade s týmito zásadami, ako aj s platnými zákonmi, pravidlami a ustanoveniami. Tieto zásady sa vzťahujú na osobné informácie (ako je definované nižšie) zozbierané z online zdrojov spoločnosti Roche a z komunikácie (ako sú napr. webové stránky, e-maily a iné online nástroje),  na ktorých je odkaz na tieto zásady. Tieto zásady sa nevzťahujú na osobné informácie zozbierané z offline zdrojov a komunikácie, okrem prípadov, keď tieto osobné informácie  súvisia s osobnými informáciami získanými spoločnosťou Roche online. Tieto zásady sa tiež nevzťahujú na online zdroje tretej strany, na ktoré môže byť odkaz na webových stránkach spoločnosti Roche, obsah ktorých spoločnosť Roche nekontroluje a za spôsoby ochrany osobných údajov týchto zdrojov nezodpovedá.

Zhromažďujeme len tie osobne identifikovateľné informácie o Vás, ktoré sa rozhodnete nám poskytnúť. Neposkytujeme žiadne z Vašich osobne identifikovateľných informácií tretím stranám na ich vlastné marketingové použitie, pokiaľ nám na to nedáte osobné povolenie. Prečítajte si, prosím, toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste sa viac dozvedeli o tom, ako zbierame, používame, poskytujeme a chránime online informácie.

Zbieranie informácií

Vaša voľba

Zabezpečenie

Používanie údajov

Zdieľanie údajov a ich prenos

Odkazy na iné stránky

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov detí

Ďalšie informácie na webových stránkach

Poznámka pre užívateľov obchodných alebo odborných webových stránok

Aktualizácia vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Ako nadviazať kontakt so spoločnosťou Roche

 Zbieranie informácií
Existujú dve hlavné metódy, ktoré Roche používa na získavanie informácií od Vás online:

Informácie, ktoré dostaneme
Osobne identifikovateľné informácie: Môžete navštíviť naše webové stránky bez toho, aby ste nám poskytli akékoľvek osobné informácie. My môžeme získať Vaše osobne identifikovateľné informácie  (ako je Vaše meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa alebo iné identifikujúce informácie) iba ak sa Vy rozhodnete nám ich poskytnúť. Môžeme tiež získať informácie o Vašom zdravotnom stave, ktoré nám poskytnete v odpovediach na naše otázky alebo prieskumy.

Súhrnné informácie: V niektorých prípadoch tiež zkromažďujeme osobné identifikačné údaje z informácií, ktoré nám poskytnete a uchovávame ich v súhrnnej forme. Môže sa stať, že ich priradíme k iným informáciám a vytvoríme anonymné, súhrnné štatistické informácie (napr. počet návštevníkov, názov pôvodnej domény poskytovateľa internetových služieb), ktoré nám budú užitočné pri  zdokonaľovaní našich produktov a služieb.

Automaticky získavané informácie
My a niektorí poskytovatelia internetových služieb (tretia strana), s ktorými spolupracujeme,  automaticky získavame určitý druh informácií vždy, keď sa s nami spojíte na našich stránkach a z niektorých e-mailov, ktoré si navzájom posielame. Automatické technológie a služby, ktoré využívame, zahŕňajú napríklad  log súbory internetových serverov/IP adresy, cookies, webové signálky a aplikácie a obsahové nástroje tretej strany.

Log súbory internetových serverov/IP adresy. IP adresa (adresa internetového protokolu) je číslo pridelené Vášmu počítaču vždy, keď sa pripojíte na internet. Celá počítačová identifikácia na internete sa uskutočňuje pomocou IP adries, ktoré umožňujú počítačom a serverom identifikovať sa a komunikovať. Roche zhromažďuje IP adresy kvôli spravovaniu systému a zasielaniu súhrnných informácií pobočkám, obchodným partnerom a/alebo vendorom na analýzu a kontrolu kvality webovej stránky.

Cookies. Cookie je informácia,  ktorá sa automaticky umiestňuje  na pevný disk Vášho počítača vždy, keď vstúpite na určité webové stránky. Cookie umožňuje serveru jednoznačne identifikovať Váš prehliadač. Cookies nám umožňujú uchovávať informácie na serveri, aby ste mohli lepšie pracovať s webom a aby sa mohla urobiť analýza a kontrola kvality webovej stránky. Väčšina internetových prehliadačov je nastavených tak, aby  prijímali cookies, hoci si môžete resetovať svoj prehliadač tak, aby odmietal všetky cookies alebo aby ich označil, keď prídu. Všimnite si však, že ak odmietnete cookies, niektoré časti našich stránok nemusia riadne fungovať.

Webové signálky. Na niektorých webových stránkach alebo e-mailoch  môže Roche využívať bežnú internetovú technológiu, ktorá sa volá webová signálka - "Web beacon" (známa tiež ako "action tag" alebo "clear GIF – Graphics Interchange Format - technology"). Webové signálky  pomáhajú analyzovať účinnosť webových stránok tak, že napríklad spočítajú počet návštevníkov na stránke alebo koľko návštevníkov kliklo na hlavné položky stránky.

Webové signálky, cookies a ostatné sledovacie technológie nezískavajú osobne identifikovateľné informácie o Vás automaticky. Iba ak dobrovoľne poskytnete osobne identifikovateľné informácie, napríklad pri registrácii alebo posielaní e-mailov, môžu sa tieto automatické sledovacie technológie použiť na získanie ďalších informácií o Vašom využívaní webových stránok a/alebo interaktívnych e-mailov tak, aby boli pre Vás užitočnejšie.

Služby: Na určitých webových stránkach spoločnosti Roche, ako napríklad  Google Maps alebo  QUARTAL FLIFE môžeme poskytovať služby na základe aplikácií a obsahových nástrojov tretích strán. Tieto tretie strany môžu automaticky získavať určitý druh informácií vždy, keď sa s nami spojíte  na našich stránkach a využijete pritom aplikácie a nástroje tretej strany.

 Vaša voľba
Pri využívaní našich webových stránok máte niekoľko možností  rozhodnúť sa neposkytovať vôbec žiadne osobne identifikovateľné informácie a nevpisovať ich do žiadnych formulárov  ani dátových políčok na našich stránkach a nevyužívať žiadne dostupné personalizované služby. Ak sa rozhodnete poskytnúť osobné údaje, máte právo kedykoľvek si pozrieť a upraviť údaje prístupom k tejto aplikácii. Určité stránky Vás môžu požiadať o povolenie na určité použitie Vašich informácií a Vy s tým môžete súhlasiť alebo toto použitie odmietnuť. Ak sa rozhodnete pre určité služby alebo spôsoby komunikácie, ako napríklad elektronické noviny, môžete kedykoľvek zrušiť ich objednávanie podľa pokynov zahrnutých v každej  komunikácii. Ak sa rozhodnete zrušiť objednanú službu alebo komunikáciu, budeme sa snažiť ihneď odstrániť Vaše informácie, ale pred spracovaním Vašej požiadavky budeme možno potrebovať ďalšie informácie.

Ako bolo uvedené vyššie, ak chcete, aby Vás cookies nemohli anonymne sledovať pri pohybe na našich stránkach, môžete resetovať svoj prehliadač tak, aby  odmietal všetky cookies alebo aby Vás upovedomil, keď Vám cookies posielajú.

 Zabezpečenie
Roche používa technické a bezpečnostné opatrenia, pravidlá a iné postupy na ochranu Vašich osobných informácií pred nepovoleným prístupom, zneužitím, vyzradením, stratou alebo zničením. Na zabezpečenie dôvernosti Vašich informácií  Roche používa aj  štandardné firewally a ochrany hesiel. Vy sami ste však nesiete osobnú zodpovednosť za to, že počítač, ktorý používate, je adekvátne zabezpečený a chránený proti škodlivému softvéru, ako sú  trojany, počítačové vírusy a počítačové červy. Musíte si uvedomiť, že bez adekvátnych bezpečnostných opatrení (napr. bezpečného nastavenia internetového prehliadača, aktuálneho antivírusového softvéru, osobného firewallového softvéru, nepoužívania softvéru z pochybných zdrojov) podstupujete riziko, že údaje a heslá, ktoré používate na ochranu pred prístupom k Vašim údajom, môžu byť vyzradené neoprávneným tretím stranám.

 Používanie údajov
Naša spoločnosť Roche, vrátane svojich pobočiek, divízií a skupín na celom svete a/alebo firiem, ktoré si najíma na vykonanie služieb v našom zastúpení, použije všetky osobne identifikovateľné informácie, ktoré  sa nám rozhodnete poskytnúť, na to, aby vyhovela Vašim požiadavkám. Budeme zaisťovať kontrolu a zodpovednosť za použitie týchto informácií. Niektoré z týchto údajov budeme pravdepodobne uchovávať a spracúvať na počítačoch, ktoré sa nachádzajú v iných jurisdikciách, napríklad v USA, ktorých zákony na ochranu údajov sa môžu líšiť od jurisdikcie, kde žijete. V takom prípade zabezpečíme, aby sa použila príslušná ochrana  a budeme žiadať, aby sa v príslušnej krajine zabezpečila ochrana procesora a údajov v ňom, zodpovedajúca zabezpečeniu v krajine, kde žijete.

Informácie, ktoré sa používajú aj na rôzne HR účely (manažment výkonnosti, rozhodnutie o zaradení a postupe alebo  rozvojové aktivity),  nám pomôžu lepšie pochopiť Vaše potreby  a pomôžu nám zlepšiť naše produkty a služby. Pomôžu nám aj personalizovať komunikáciu  o službách and postupoch, ktoré sa Vám môžu zdať zaujímavé. Môžeme napríklad analyzovať pohlavie alebo vek návštevníkov na našich stránkach pri konkrétnom lieku alebo štádiu choroby a môžeme túto analýzu súhrnných informácií využiť interne alebo ju poskytnúť aj iným.

 Zdieľanie údajov a ich prenos 
Roche zdieľa osobne identifikovateľné údaje o Vás s rôznymi externými spoločnosťami alebo zástupcami, ktorí zabezpečujú technický servis alebo nás zastupujú a pomáhajú pri uskutočňovaní obchodných transakcií, ako je napríklad poskytovanie služieb zákazníkom, posielanie marketingových komunikácií o našich produktoch, službách a ponukách. Môžeme tiež zdieľať osobne identifikovateľné údaje s pobočkami a filiálkami našej spoločnosti. Všetky tieto spoločnosti a zástupcovia musia dodržiavať podmienky našich zásad na ochranu osobných údajov.

Osobne identifikovateľné informácie môžu byť odtajnené z týchto dôvodov:

a) v súvislosti s predajom, prevodom alebo iným presunom podnikania na miesto, ktorého sa údaje týkajú;

b) ako odpoveď na príslušné požiadavky zákonných vládnych agentúr alebo ak požiadavka vyplýva z platných zákonov, súdnych príkazov alebo vládnych ustanovení; alebo

c) ak je to potrebná pre firemný audit alebo kvôli prieskumu alebo odpovedi na sťažnosť alebo ohrozenie bezpečnosti.

Bez priameho marketingového používanie treťou stranou. Nebudeme predávať ani inak prenášať osobne identifikovateľné informácie, ktoré nám poskytujete na našich webových stránkach, žiadnej tretej strane pre jej vlastné marketingové používanie, pokiaľ Vás o tom jasne neupovedomíme a nezískame Váš výslovný súhlas s takýmto zdieľaním Vašich údajov.


Pošlite e-mail priateľovi alebo kolegovi
. Z niektorých stránok spoločnosti Roche môžete poslať odkaz alebo správu priateľovi alebo kolegovi a upozorniť ho na webovú stránku spoločnosti Roche. E-mailové adresy, ktoré poskytnete priateľovi,  sa použijú na zaslanie informácie Vášmu priateľovi vo Vašom mene a ani Roche ani žiadna iná tretia strana ich nebude zhromažďovať ani používať na iné účely.

Google Analytics. Webové stránky spoločnosti Roche môžu používať Google Analytics, internetovú analytickú službu, ktorú poskytuje Google, Inc. ("Google"). Google Analytics používa "cookies", čo sú textové súbory ukladané do Vášho počítača, aby pomáhali webovej stránke analyzovať využívanie stránky užívateľmi. Informácie, ktoré cookie vytvorí o Vašom využívaní webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) Google pošle a uloží na serveroch v USA . Google použije tieto informácie za účelom vyhodnotenia Vášho využívania tejto webovej stránky, zhromaždí správy o aktivite na webovej stránke pre operátorov webovej stránky a poskytne iné služby súvisiace s aktivitou na webovej stránke a s používaním internetu. Google môže posielať tieto informácie tretím stranám, ak to zákon vyžaduje alebo ak tieto tretie strany spracúvajú informácie pre Google. Google nebude pripájať Vašu IP adresu k žiadnym iným údajom, ktoré Google má. Môžete odmietnuť použitie cookies tak, že si zvolíte príslušné nastavenia na svojom prehliadači, uvedomte si však, ako už bolo spomenuté vyššie, že ak tak urobíte, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie webovej stránky spoločnosti Roche. Používaním webovej stránky spoločnosti Roche vyjadrujete súhlas so spracovaním Vašich údajov prehliadačom  Google takým spôsobom a pre také účely, ako bolo uvedené vyššie.

 Odkazy na iné stránky
Naše stránky obsahujú odkazy na mnohé webové stránky, ktoré môžu naším návštevníkom ponúknuť užitočné informácie. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa na tieto stránky nevzťahuje a odporúčame sa v prípade záujmu o ich zásady ochrany osobných údajov obrátiť priamo tam.

 Vyhlásenie o ochrane osobných údajov detí
Naše webové stránky sú zamerané na dospelých návštevníkov. Nezhromažďujeme žiadne osobne identifikovateľné informácie od osôb, o ktorých vieme, že sú mladšie ako 13 rokov bez toho, aby sme predtým nedostali overiteľný súhlas jeho alebo jej zákonného zástupcu. Tento zákonný zástupca má právo na požiadanie zverejniť informácie od dieťaťa a/alebo žiadať, aby boli odstránené.

 Ďalšie informácie na webových stránkach
Ak niektorá stránka obsahuje také špeciálne ustanovenia týkajúce sa osobných údajov, ktoré sa líšia od tu uvedených, tieto ustanovenia nájdete na stránke, na ktorej sa zhromažďujú osobne identifikovateľné informácie.

 Poznámka pre užívateľov obchodných alebo odborných webových stránok
Ak ste v obchodnom alebo odbornom vzťahu so spoločnosťou Roche, môžeme informácie, ktoré uvádzate na našich stránkach, vrátane špeciálnych stránok pre obchodných partnerov a odborníkov,  použiť na splnenie Vašich požiadaviek a na rozvoj obchodných vzťahov s Vami a s inštitúciami, ktoré zastupujete. Môžeme tieto informácie zdieľať aj s tretími stranami, ktoré Vás zastupujú.

 Aktualizácia Vyhlásenia o ochrane osobných údajov
Z času na čas bude Roche upravovať toto online Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Všetky zmeny Vyhlásenia o ochrane osobných údajov budú okamžite zverejnené na tejto stránke. Neprerušené používanie našich stránok po oboznámení sa s oznámením o zmene vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov potvrdzuje Váš súhlas s novými informáciami  v súlade s upraveným Vyhlásením o ochrane osobných údajov. Dátum nadobudnutia platnosti Vyhlásenia o ochrane osobných údajov je 1. november 2005.

 Ako sa skontaktovať so spoločnosťou Roche
Ak máte nejaké otázky alebo si želáte, aby spoločnosť Roche upravila alebo odstránila Váš profil, kontaktujte nás prosím písomne (poštou), a to na adresu:

Roche Slovensko s.r.o.
Pribinova 7828/19
811 09 Bratislava
Slovenská republika

Pokiaľ to nebolo výslovne uvedené na inom mieste, toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na webové stránky spoločnosti F. Hoffmann-La Roche Ltd or F. Hoffmann-La Roche Ltd