Prístroj BenchMark GX je farbiaci automat využívaný v patologických laboratóriách na vizualizáciu väzby antigén (Ag) protilátka (Ab), tzv. ImunoHistoChemickými metódami (IHC) alebo väzbou sondy na nukleovú kyselinu, tzv. in Situ hybridizáciou (ISH). Najčastejším typom materiálu, ktorý sa farbí, sú 2-4µm tenké rezy tkaniva z bioptických vzoriek, ale aj cytologické vzorky (Liquid Based Cytology) umiestnené na podložných sklíčkach. Systém je platformou pre analýzu prítomnosti markerov nádorových buniek v rôznych tkanivách.


Hlavné výhody systému BenchMark GX sú:

- spracovanie vzoriek od deparafinizácie (bez použitia xylénu) po farbenie s minimálnym zásahom operátora 

- minimálny čas trvania zásahov operátora

- intuitívna obsluha pomocou jednoducho ovládateľného SW

- individuálne pozície pre jednotlivé preparáty umožňujú flexibilitu voľby protokolu na danej pozícii v danom behu

- možnosť súčasného farbenia vzoriek IHC a ISH v jednom behu

- dĺžka protokolov pre IHC je v rozmedzí 2,5 až 3,5 hodín

- jeden systém dokáže spracovať až 90 vzoriek/pracovný deň

Systém BenchMark GX pracuje nasledovne:

- sklíčko s tkanivom a označené štítkom s čiarovým kódom, pod ktorým je v SW nastavený protokol pre každú protilátku, sa vloží do prístroja

- proces sa zvyčajne začína deparafinizáciou (u LBC vzoriek tento krok odpadá) pri teplote okolo 95°C a za súčasného pôsobenia roztoku Reaction Buffer, dochádza k odstráneniu parafínu  a rehydratácii tkaniva

- revitalizáciou buniek roztokmi CC1 (tris pufor) alebo CC2 (citrátový pufor), alebo enzymaticky sa obnovuje štruktúra antigénov buniek, ktoré boli pri fixácii ukryté do zložitých komplexov

- aplikáciou protilátky (Ab) na tkanivo sa táto naviaže na príslušný antigén (Ag)

- za použitia detekčného systému obsahujúceho chromogén dôjde k zviditeľneniu väzby medzi Ab a Ag, čo sa prejaví ako farebná zmena

- bunky sa kontrastne dofarbia hematoxylínom, prípadne iným kontrastným farbivom