Kombinovaný analyzátor

 • Je navrhnutý tak, aby Vás podporil v úsilí zlepšiť efektivitu v oblasti, kde sa neustále zvyšuje tlak na zníženie cien.
 • Pomáha optimálne využívať dostupné prostriedky a eliminuje zbytočné manuálne zásahy.
 • Zaručuje bezpečné a kvalitné výsledky pomocou kontrolných mechanizmov ako je kontrola integrity pipetovania.
 • Je správnym riešením pre konsolidáciu a optimalizáciu rutinnej prevádzky v stredných laboratóriách a špeciálnych vyšetrení vo veľkých laboratóriách.

Selektívny analyzátor pracujúci po pacientoch pre laboratóriá strednej veľkosti so skutočnou konsolidáciou so 72 metódami na palube (vrátane 4 ISE: Na+, K+, Li+, Cl-) a výkonom až 855 testov za hodinu.

Prednosti

Zníženie nákladov vo vašom laboratóriu

 • Kombinácia veľmi kvalitných reagencií a patentovaných reagenčných kaziet garantuje efektívne využitie reagencií. Dlhá stabilita reagencií na palube analyzátora a dlhé kalibračné intervaly znamenajú menej strát, a tým nižšiu cenu na reportovaný výsledok.
 • Zníženie nákladov dosiahnete konsolidáciou. COBAS INTEGRA® 800 využíva 72 rôznych metód na palube na konsolidáciu vyšetrení klinickej chémie a špeciálnych testov, čo predstavuje až 80 % testov SWA (Serum Work Area) na jednom systéme.
 • Široká ponuka metód s viac než 150 aplikáciami.

 

Zvýšenie produktivity vo vašom laboratóriu

 • Pred začiatkom Vášho pracovného dňa COBAS INTEGRA® 800 automaticky vykoná všetky nevyhnutné kroky, aby bola pripravená na prácu so vzorkami, ktoré iba vložíte do analyzátora a môžete sa venovať iným úlohám. Opakovanie vzoriek môže byť automatizované podľa individuálnych laboratórnych požiadaviek. Následne stačí vykonať validáciu výsledkov.
 • Dosiahnutie maximálnej produktivity organizácie laboratória je podporené optimalizáciou pracovného toku. Stojanček RD5 je spoločným nosičom vzoriek pre systémy Roche vrátane pre-analytiky, klinickej chémie, imunochémie a post-analytických riešení. Vyhneme sa deleniu vzoriek a ručnej manipulácii v rámci SWA, čo znamená podstatné zlepšenie v dostupnosti výsledkov a TAT (turn around time).
 • Požiadavky na zásobovanie a priestor pre skladovanie sa minimalizujú použitím kompaktného dizajnu reagenčnej kazety. Zásoba na viac než jeden rok prevádzky môže byť uskladnená v jednej chladničke.

 

Vysoká kvalita výsledkov

Kvalita výsledkov je vystavaná na troch pilieroch:

 • Kvalitné reagencie

Všetky súpravy Roche Diagnostics sú špeciálne vyvinuté a validované pre systémy Roche Diagnostics a Vy sa na ne môžete plne spoľahnúť. Neustála kontrola kvality v priebehu každého výrobného kroku a každej šarže zaisťuje trvale vysokú analytickú kvalitu.

 • Kvalita a kontrola analytického procesu

Počas pipetovania a analytických procesov využíva COBAS INTEGRA® 800 niekoľkonásobné kontrolné mechanizmy, ktoré boli navrhnuté na identifikáciu abnormálnej vzorky či reakcie.

Kontrola integrity pipetovania (The Pipetting Integrity Check – PIC) zaručuje integritu vzorky pomocou vysoko citlivej detekcie hladiny a detekcie zrazeniny, a ďalej pomocou kontroly napipetovania vzorky – kontrola dispenzel.

Kinetika reakcie, vrátane kontroly nadbytku antigénu, je automaticky monitorovaná pre všetky meracie metódy. Výsledky vzoriek označené chybovým hlásením môžu byť systémom automaticky zopakované s riedením alebo bez riedenia podľa požiadaviek laboratória.

Súhrnným prínosom týchto kontrolných mechanizmov je zvýšenie dôvery a bezpečnosti pacientskych výsledkov pri minimalizácii manuálneho zaobchádzania so vzorkou.

 • Kvalitná podpora

Dôkladne vyškolený tím pre podporu zákazníkov, ktorý pracuje pre celý svet a využíva možnosti vzdialenej diagnostiky, je schopný rýchlo a efektívne riešiť prípadné problémy a zaručiť tak maximálne využitie vášho analyzátora COBAS INTEGRA® 800.

  Na začiatok stránky