Dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť Roche Slovensko, s.r.o. má zákonnú povinnosť zhromažďovať a oznamovať nežiaduce účinky humánneho lieku Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv a to v zmysle § 15 ods. 1, písm. f) bod. 1 a § 18 ods. 1, písm. j) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípadoch oznamovania nežiaducich účinkov humánneho lieku budú vaše osobné údaje spracované s najväčšou starostlivosťou a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje budú spracovávané výlučne za účelom oznamovania nežiaducich účinkov humánneho lieku,  nebudú použité na žiadny iný účel. Pri oznamovaní nežiaducich účinkov humánneho lieku Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv bude použitá pseudonymizovaná forma Vašich osobných údajov.

Rozsah spracovávaných osobných údajov: meno, adresa, štát, telefón, alebo Email (podľa Vami zvoleného spôsobu oznamovania), dátum narodenia, vek, alebo veková skupina, pohlavie, užívaný liek, nežiaduce účinky, alebo špecifická situácia.

Doba spracovávania osobných údajov: 25 rokov po skončení distribúcie humánneho lieku

Ako dotknutá osoba máte okrem iného právo:

●              požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby;

●              na opravu nesprávnych alebo nepravdivých osobných údajov;

●              na vymazanie osobných údajov;

●              na obmedzenie spracúvania osobných údajov (na základe ktorého Prevádzkovateľ označí uchovávané osobné údaje s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti);

●              namietať proti spracúvaniu osobných údajov;

●              na prenosnosť osobných údajov;

●              podať sťažnosť dozornému orgánu ohľadom spracúvania osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov, viď https://dataprotection.gov.sk/uoou/), a to napr. v prípade porušenia Vašich práv ako dotknutej osoby zo strany Prevádzkovateľa, resp. podať návrh na začatie konania ohľadom Vašich práv na ochranu osobných údajov, a to napr. v prípade porušenia Vašich práv ako dotknutej osoby zo strany Prevádzkovateľa v zmysle § 100 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov vrátane ďalších práv vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov; v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.4.2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľa je možné kontaktovať na e-mail: [email protected]

Zodpovednú osobu (Pavel Uhrinčať) ustanovenú Prevádzkovateľom v otázkach ochrany osobných údajov je možné kontaktovať na tel.: +421 903 55 66 55, e-mail: [email protected]