Dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť Roche Slovensko, s.r.o. má zákonnú povinnosť zhromažďovať a oznamovať nežiaduce účinky humánneho lieku Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv a to v zmysle § 15 ods. 1, písm. f) bod. 1 a § 18 ods. 1, písm. j) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípadoch oznamovania nežiaducich účinkov humánneho lieku budú vaše osobné údaje spracované s najväčšou starostlivosťou a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje budú spracovávané výlučne za účelom oznamovania nežiaducich účinkov humánneho lieku,  nebudú použité na žiadny iný účel.

Doba spracovávania osobných údajov: 25 rokov po skončení distribúcie humánneho lieku

Ako dotknutá osoba máte okrem iného právo:

●              požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby;

●              na opravu nesprávnych alebo nepravdivých osobných údajov;

●              na vymazanie osobných údajov;

●              na obmedzenie spracúvania osobných údajov (na základe ktorého Prevádzkovateľ označí uchovávané osobné údaje s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti);

●              namietať proti spracúvaniu osobných údajov;

●              na prenosnosť osobných údajov;

●              podať sťažnosť dozornému orgánu ohľadom spracúvania osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov, viď https://dataprotection.gov.sk/uoou/), a to napr. v prípade porušenia Vašich práv ako dotknutej osoby zo strany Prevádzkovateľa, resp. podať návrh na začatie konania ohľadom Vašich práv na ochranu osobných údajov, a to napr. v prípade porušenia Vašich práv ako dotknutej osoby zo strany Prevádzkovateľa v zmysle § 100 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov vrátane ďalších práv vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov; v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.4.2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľa je možné kontaktovať na e-mail: [email protected]

Zodpovednú osobu (Pavel Uhrinčať) ustanovenú Prevádzkovateľom v otázkach ochrany osobných údajov je možné kontaktovať na tel.: +421 903 55 66 55, e-mail: [email protected]