Všeobecné obchodné podmienky

   VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI Roche Slovensko, s.r.o. , Diagnostics Division

Spoločnosť Roche Slovensko, s.r.o., so sídlom Pribinova 7828/19, 811 09 Bratislava, IČO 35 887 117, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 31845/B (ďalej len ako „spoločnosť Roche“) vydáva v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktorými sa riadia obchodné záväzkové vzťahy medzi spoločnosťou Roche, divíziou Roche Diagnostics, a zákazníkmi a obchodnými partnermi spoločnosti Roche – najmä, nie však výlučne, kupujúcimi, nájomcami a vypožičiavateľmi lekárskych prístrojov a obchodné záväzkové vzťahy spoločnosti Roche s kupujúcimi pri predaji a dodávaní reagencií, kontrolného materiálu, spotrebného materiálu a kalibrátorov potrebných pre prevádzku lekárskych prístrojov (ďalej len „zákazníci“). Zákazníci sú povinní oboznámiť sa s aktuálnym znením týchto VOP pri uzatváraní záväzkového vzťahu so spoločnosťou Roche a súhlasia s ich aplikáciou na obchodný záväzkový vzťah so spoločnosťou Roche.

I.

KÚPA LEKÁRSKEHO PRÍSTROJA A DODÁVANIE REAGENCIÍ

1.         Objednávka a dodanie reagencií, kontrolného materiálu, spotrebného materiálu a kalibrátorov (ďalej len „reagencie“)

1.1       Spoločnosť Roche dodá reagencie zákazníkovi na základe ponuky a následnej záväznej písomnej, faxovej alebo e-mailovej objednávky zákazníka, podpísanej oprávnenou osobou, ktorá musí byť zaslaná spoločnosti Roche najmenej 30 dní pred požadovaným dňom dodania reagencií. V objednávke zákazník uvedie druh reagencií, ktorý má byť dodaný, ich katalógové číslo a požadované množstvo.

1.2       Spoločnosť Roche dodá reagencie v požadovanom v množstve a v lehote uvedenej v ponuke. V prípade, ak spoločnosť Roche z objektívnych prevádzkových dôvodov nemôže dodať požadované reagencie celkom alebo sčasti v lehote uvedenej v ponuke a objednávke, je povinná oznámiť túto skutočnosť zákazníkovi spolu s predpokladaným termínom dodania reagencií. V prípade, ak spoločnosť Roche oznámi zákazníkovi nemožnosť dodania reagencií v súlade s predchádzajúcou vetou, nedodanie reagencií, čiastočné dodanie reagencií alebo dodanie reagencií po uplynutí lehôt podľa prvej vety tohto bodu sa nepovažuje za omeškanie spoločnosti Roche. Okolnosti vyššej moci zbavujú spoločnosť Roche po dobu ich trvania povinnosti dodať reagencie. Zákazník je povinný prevziať aj čiastočné plnenie spoločnosti Roche.

1.3       Spoločnosť Roche je v omeškaní s dodaním reagencií, ak ich zákazníkovi nedodá ani v dodatočnej lehote 30 dní odo dňa písomného oznámenia zákazníka o nedodaní reagencií načas. Zákazník má v takomto prípade nárok na náhradu preukázateľnej a skutočne spôsobenej priamej škody, s vylúčením náhrady všetkých následných a nepriamych škôd alebo ušlého zisku. Uvedené platí i o akejkoľvek inej náhrade prípadnej škody spôsobenej spoločnosťou Roche zákazníkovi.

2.         Zodpovednosť za vady a reklamácie reagencií

2.1       Nebezpečenstvo škody na reagenciách a vlastnícke právo k nim prechádza na zákazníka okamihom prevzatia dodávaných reagencií zákazníkom, na základe konkrétnej jednotlivej objednávky. Prevzatie reagencií potvrdí poverená osoba zákazníka podpísaním dodacieho listu.

2.2       Zákazník je povinný prezrieť si dodané reagencie bezodkladne po ich prevzatí a podpise dodacieho listu. Prípadné vady v množstve alebo akosti reagencií je zákazník povinný oznámiť spoločnosti Roche bez zbytočného odkladu po tom, ako ich zákazník zistil, avšak vady v množstve a zjavné vady najneskôr do 3 dní odo dňa prevzatia reagencií a  skryté vady do uplynutia doby exspirácie.

2.3       Spoločnosť Roche nezodpovedá za vady oznámené po uplynutí lehôt uvedených v bode 2.2 vyššie; v takom prípade sa má za to, že spoločnosť Roche dodala reagencie bez vád. Spoločnosť Roche nezodpovedá ani za vady, ktoré vznikli nevhodným skladovaním reagencií alebo nakladaním s reagenciami v rozpore s podmienkami uvedenými na obale reagencií alebo v príbalových letákoch alebo pokynmi spoločnosti Roche na nakladanie s reagenciami v záujme ich bezpečnosti a kvality. Spoločnosť Roche tiež nezodpovedá za vady spôsobené akýmkoľvek spôsobom po prevzatí reagencií zákazníkom, vonkajšími udalosťami nezávislými od spoločnosti Roche alebo akoukoľvek treťou osobou.

2.4       V prípade zákazníkom tvrdených vád reagencií je zákazník povinný preukázať, že tieto vady mali reagencie už v čase prechodu nebezpečenstva škody na reagenciách na zákazníka a že boli dodržané podmienky uvedené na obale reagencií, alebo v príbalových letákoch, alebo pokynoch spoločnosti Roche na nakladanie s reagenciami v záujme ich bezpečnosti a kvality zo strany zákazníka alebo akejkoľvek tretej osoby, ktorá nakladala s reagenciami.

2.5       Ďalej spoločnosť Roche vylučuje zodpovednosť za vady, ktoré vznikli najmä, nie však výlučne, opotrebovaním, zničením, poškodením, spotrebou, oderom, zužitkovaním k tomu určených materiálov alebo rozbitím skla.

2.6       V prípade, že je zákazníkovi dodaný tovar s vadami a spoločnosť Roche za tieto vady zodpovedá, t.j. reklamácia je oprávnená, má zákazník voči spoločnosti Roche nárok len na odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar alebo na dodanie chýbajúceho tovaru; ostatné nároky podľa § 436 a 437 Obchodného zákonníka ani voľba medzi nimi zákazníkovi nepatria. K písomnej reklamácii musí byť pripojená kópia faktúry príp. kópia dodacieho listu.

3.         Kúpa lekárskeho prístroja a zodpovednosť za vady

3.1       V prípade, ak dôjde medzi spoločnosťou Roche a zákazníkom k dojednaniu o kúpe lekárskeho prístroja, spoločnosť Roche dodá lekársky prístroj do miesta dodania a v čase dohodnutom so zákazníkom. O dodaní lekárskeho prístroja spíšu zmluvné strany preberací protokol. Spoločnosť Roche následne nainštaluje, resp. zabezpečí inštaláciu lekárskeho prístroja v mieste sídla zákazníka alebo na inom mieste určenom zákazníkom na svoje náklady. Zákazník je povinný poskytnúť spoločnosti Roche potrebnú súčinnosť pri inštalácii lekárskeho prístroja, najmä poskytnúť spoločnosti Roche údaje o určenom mieste inštalácie, určiť pracovníkov zodpovedných za obsluhu lekárskeho prístroja a lekársky prístroj prevziať do laboratórnej resp. ambulantnej prevádzky. O inštalácii lekárskeho prístroja spíšu zmluvné strany inštalačný protokol. Pri inštalácii lekárskeho prístroja spoločnosť Roche zaškolí personál zákazníka, ktorý bude s lekárskym prístrojom pracovať, o čom zmluvné strany spíšu protokol o zaškolení. V prípade lekárskych prístrojov určených do ambulantnej prevádzky (resp. iných menších lekárskych prístrojov) sa inštaláciou rozumie spustenie (zapojenie, vloženie bateriek a pod.) a otestovanie prístroja.

3.2       Spoločnosť Roche dodá lekársky prístroj spôsobilý na užívanie na dohodnutý a určený účel. Zákazník je povinný prezrieť si lekársky prístroj za účelom zistenia zjavných vád ihneď pri jeho prevzatí, pričom prípadné zjavné vady uvedú zmluvné strany v preberacom protokole. V prípade, ak v preberacom protokole nebudú uvedené žiadne zjavné vady lekárskeho prístroja, má sa za to, že spoločnosť Roche dodala lekársky prístroj bez takýchto zjavných vád. Prehliadku lekárskeho prístroja z hľadiska jeho funkčnosti a spôsobilosti na užívanie na účel je zákazník povinný vykonať bezodkladne po ukončení inštalácie lekárskeho prístroja podľa článku; v prípade nesplnenia tejto povinnosti si môže zákazník uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke len keď preukáže, že tieto vady mal lekársky prístroj v čase jeho prevzatia zákazníkom.

3.3       Zákazník je povinný oznámiť vady lekárskeho prístroja, za ktoré spoločnosť Roche zodpovedá a na ktoré sa vzťahuje záruka, do 3 pracovných dní po ich zistení, najneskôr však do konca záručnej doby. Spoločnosť Roche nezodpovedá za vady oznámené po uplynutí týchto lehôt. Uvedené sa netýka oznámenia zjavných vád lekárskeho prístroja, ktoré je zákazník povinný uviesť v preberacom protokole.

3.4       Spoločnosť Roche týmto poskytuje na lekársky prístroj záruku v dĺžke vyznačenej v záručnom liste. Záručná doba začína plynúť momentom inštalácie lekárskeho prístroja. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú zákazník nemohol lekársky prístroj užívať pre vady, za ktoré zodpovedá spoločnosť Roche. Zárukou preberá spoločnosť Roche záväzok, že lekársky prístroj bude po dojednanú dobu spôsobilý na použitie na účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Spoločnosť Roche sa zároveň zaväzuje vykonávať počas záručnej doby záručný servis lekárskeho prístroja v súlade s časťou III. týchto VOP.

3.5       Záruka a záručný servis podľa tohto článku sa nevzťahujú na:

a)         vady spôsobené vis maior, ktoré spoločnosť Roche nespôsobila a za ktoré nezodpovedá. Okolnosťami vis maior sa rozumejú okolnosti uvedené v § 374 Obchodného zákonníka a náhodne vzniknuté vady (napr. elektrický skrat, poškodenie vodou a pod.);

b)         vady, o ktorých zákazník v čase prevzatia lekárskeho prístroja vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť;

c)         vady spôsobené neoprávneným zásahom a / alebo násilným poškodením lekárskeho prístroja;

d)         vady spôsobené umiestnením lekárskeho prístroja do závadného prostredia;

e)         vady spôsobené pripojením lekárskeho prístroja na nesprávny zdroj napätia;

f)          vady spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu a/alebo pokynov a/alebo odporúčaní výrobcu lekárskeho prístroja a/alebo spoločnosti Roche, vrátane pokynov na používanie určených alebo odporúčaných reagencií a iného spotrebného materiálu;

g)         vady spôsobené technickými zmenami na lekárskom prístroji a/alebo vykonaním opravy alebo iného zásahu počas záručnej doby zákazníkom alebo treťou osobou bez súhlasu spoločnosti Roche;

h)         vady spôsobené na lekárskom prístroji po jeho odovzdaní zákazníkovi akýmkoľvek spôsobom inou osobou než spoločnosťou Roche.

3.6       Záruka sa zároveň nevzťahuje na časti lekárskeho prístroja uvedené v typovom liste lekárskeho prístroja a na spotrebný materiál.

3.7       V prípade zákazníkom tvrdených vád na lekárskom prístroji, ktoré sa na lekárskom prístroji mali nachádzať v čase jeho prevzatia zákazníkom, je zákazník povinný preukázať, že tieto vady mal lekársky prístroj už v čase prechodu nebezpečenstva škody na lekárskom prístroji na zákazníka. V prípade zákazníkom tvrdených vád, ktoré sa na lekárskom prístroji vyskytli po prechode nebezpečenstva škody na zákazníka, je zákazník povinný preukázať, že bol dodržaný návod na obsluhu lekárskeho prístroja zo strany zákazníka alebo akejkoľvek tretej osoby, ktorá nakladala s lekárskym prístrojom a že s lekárskym prístrojom bolo nakladané spôsobom, ktorý nevylučuje záruku.

II.

NÁJOM A VÝPOŽIČKA LEKÁRSKYCH PRÍSTROJOV

1.         Nájom lekárskeho prístroja

1.1       V prípade dojednania o nájme lekárskeho prístroja, spoločnosť Roche ako prenajímateľ prenechá zákazníkovi ako nájomcovi do dočasného užívania (nájmu) lekársky prístroj.

1.2       Po celú dobu nájmu ostáva lekársky prístroj vo vlastníctve spoločnosti Roche.

1.3       Zákazník sa zaväzuje platiť dojednané nájomné, inak nájomné v obvyklej výške pre daný typ lekárskeho prístroja. Povinnosť zákazníka platiť nájomné vzniká dňom podpisu preberacieho protokolu, ktorým zákazník získal lekársky prístroj do svojej dispozície. V prípade, ak dôjde k prevzatiu lekárskeho prístroja v priebehu kalendárneho mesiaca, prvé nájomné obdobie bude trvať odo dňa podpisu preberacieho protokolu do posledného kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca a zákazník je povinný zaplatiť za toto prvé nájomné obdobie nájomné vo výške mesačného nájomného. Nájomné za prvé nájomné obdobie trvania nájmu bude fakturované k 25. dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol podpísaný preberací protokol na lekársky prístroj.

1.4       Nájomné je splatné mesačne na základe faktúry, ktorú vystaví spoločnosť Roche a zašle zákazníkovi. Nájomné bude fakturované za kalendárny mesiac/kalendárny štvrťrok vždy k 25. dňu v príslušnom mesiaci resp. k 25. dňu posledného mesiaca príslušného kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa nájomné platí.

1.5       Pokiaľ ide o splatnosť faktúr, úrok z omeškania a pod. platia primerane ustanovenia časti IV. čl. 1. týchto VOP (Platobné podmienky). Pre dodanie a inštaláciu lekárskeho prístroja platia primerane ustanovenia časti I. čl. 3. týchto VOP.

2.         Povinnosti zákazníka ako nájomcu

2.1       Zákazník sa zaväzuje lekársky prístroj riadne užívať na dojednaný účel, je povinný s odbornou starostlivosťou lekársky prístroj chrániť pred poškodením, odcudzením, znehodnotením, stratou a/alebo zničením. Zákazník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Roche uskutočniť na lekárskom prístroji žiadne zmeny alebo zásahy. Zákazník je povinný zabezpečiť, aby lekársky prístroj obsluhovali a mali k nemu prístup len oprávnené osoby, ktoré boli zodpovedajúcim spôsobom zaškolené.

2.2       Zákazník je povinný bezvýhradne dodržiavať pokyny spoločnosti Roche a/alebo výrobcu lekárskeho prístroja ohľadne údržby a používania lekárskeho prístroja.

2.3       Zákazník je povinný umožniť spoločnosti Roche, resp. jej zamestnancom na požiadanie kedykoľvek prístup k lekárskemu prístroju.

2.4       Zákazník nesmie prenechať lekársky prístroj na užívanie inej osobe, ani ho zaťažiť, dať ako záloh či záruku, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Roche.

2.5       V prípade vzniku škody na lekárskom prístroji v dôsledku poškodenia, odcudzenia, straty, zničenia alebo inej škody na lekárskom prístroji sa zákazník zaväzuje nahradiť spoločnosti Roche vzniknutú škodu. Vzhľadom na uvedené sa zákazníkovi odporúča, aby pre tieto prípady dojednal zodpovedajúce poistenie. Výška poistného plnenia zo strany príslušnej poisťovne však nemá vplyv na výšku náhrady škody voči spoločnosti Roche. Spoločnosť Roche škodu vyčísli a v jej výške vystaví faktúru. Pre prípad totálnej škody bude stanovená maximálna hodnota lekárskeho prístroja v mene Euro bez DPH v závislosti od typu lekárskeho prístroja. Vyčíslená škoda bude úmerná poškodeniu lekárskeho prístroja a jeho skutočnej aktuálnej hodnote zníženej o hodnotu amortizácie.

2.6       Spoločnosť Roche môže požadovať vrátenie lekárskeho prístroja, ak zákazník neužíva lekársky prístroj riadne alebo ak ho užíva v rozpore s účelom nájmu.

3.         Výpožička

3.1       V prípade dojednania o výpožičke lekárskeho prístroja spoločnosť Roche bezplatne vypožičia zákazníkovi lekársky prístroj za účelom jeho prezentácie zákazníkovi a praktického odskúšania funkcií, kapacít a činnosti lekárskeho prístroja pri užívaní na dojednaný účel.

3.2       Pre výpožičku lekárskeho prístroja platia primerane ustanovenia o nájme lekárskeho prístroja podľa časti II. čl. 2 týchto VOP a ustanovenia o autorizovanom servise podľa časti. III. týchto VOP.

III.

SERVIS LEKÁRSKYCH PRÍSTROJOV

1.         Poskytnutie autorizovaného servisu

1.1       Spoločnosť Roche poskytuje servis lekárskeho prístroja, ktorý má zákazník vo vlastníctve alebo v užívaní. V prípade nájmu, výpožičky alebo plynúcej záruky na lekársky prístroj spoločnosť Roche poskytuje servis lekárskeho prístroja na náklady spoločnosti Roche; uvedené sa vzťahuje výlučne na prehliadky lekárskeho prístroja v zmysle pokynov a odporúčaní výrobcu a vykonávanie servisných úkonov majúcich pôvod v povahe lekárskeho prístroja alebo vyplývajúcich z bežného opotrebenia lekárskeho prístroja. Servis lekárskeho prístroja spočívajúci v odstraňovaní vád lekárskeho prístroja vzniknutých z dôvodov na strane zákazníka vrátane náhodne vzniknutých vád (napríklad škoda vzniknutá vodou z vodovodného potrubia, elektrický skrat a pod.), ako aj pozáručný servis lekárskeho prístroja vo vlastníctve zákazníka, bude uskutočňovaný na náklady zákazníka podľa aktuálneho servisného cenníka spoločnosti Roche.

1.2       Zákazník je povinný oznámiť vadu lekárskeho prístroja alebo potrebu vykonať iný servisný úkon na lekárskom prístroji bez zbytočného odkladu po jej zistení, inak zodpovedá spoločnosti Roche za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti na lekárskom prístroji vznikla, to neplatí ak je zákazník vlastníkom lekárskeho prístroja.

1.3       Spoločnosť Roche zabezpečí servisného technika do 2 pracovných dní od nahlásenia vady alebo potreby vykonať iný servisný úkon. Servisný technik odstráni vadu alebo uskutoční iný servisný úkon na lekárskom prístroji s odbornou starostlivosťou, spôsobom podľa vlastného uváženia a v primeranej lehote v závislosti od závažnosti vady alebo servisného úkonu a s odbornou starostlivosťou.

1.4       Spoločnosť Roche zodpovedá zákazníkovi za škody spôsobené neodborným a nekvalitným výkonom servisu. Spoločnosť Roche nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne zákazníkovi v dôsledku toho, že lekársky prístroj nie je po dobu odstraňovania vady a / alebo uskutočňovania servisného úkonu v prevádzke. Spoločnosť Roche nezodpovedá za škodu vzniknutú na reagenciách a inom spotrebnom materiály, ktoré sú poškodené následkom poruchy lekárskeho prístroja.

1.5       Zákazník je povinný poskytnúť spoločnosti Roche pri uskutočňovaní servisu potrebnú súčinnosť, spočívajúcu najmä v umožnení prístupu k lekárskemu prístroju.

1.6       Zákazník plne zodpovedá za škody spôsobené lekárskym prístrojom a/alebo v súvislosti s prevádzkovaním lekárskeho prístroja tretím osobám alebo na majetku zákazníka. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť výrobcu a/alebo spoločnosti Roche za škodu podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení neskorších predpisov.

2.         Služba Roche Teleservis

2.1       Spoločnosť Roche na základe dohody so zákazníkom poskytne pripojenie lekárskeho prístroja vo vlastníctve alebo v užívaní zákazníka na službu ROCHE Teleservis. Službou ROCHE Teleservis sa rozumie online riešenie aplikačných a technických problémov týkajúcich sa lekárskeho prístroja.

2.2       V rámci služby ROCHE Teleservis bude mať zákazník zabezpečené rýchlejšie riešenie poruchových situácií a aplikačných problémov bez nutnosti osobnej návštevy (platí len pre vady lekárskeho prístroja, ktorých povaha to umožňuje), automatickú aktualizáciu databáz testov, reagencií, kalibrátorov a kontrolného materiálu a automatickú aktualizáciu prístrojového softwaru.

2.3       Služba ROCHE Teleservis využíva existujúcu IT infraštruktúru zákazníka. Zákazník sa zaväzuje pre účely služby ROCHE Teleservis zabezpečiť spoločnosti Roche na svojom pracovisku, kde je lekársky prístroj umiestnený, internetové pripojenie. Spoločnosť Roche nainštaluje zákazníkovi hardware a software potrebný na realizáciu služby ROCHE Teleservis, s čím zákazník súhlasí.

2.4       Spoločnosť Roche garantuje pri poskytovaní služby ROCHE Teleservis ochranu dôverných informácií zákazníka ako aj ochranu osobných údajov pacientov, a to prostredníctvom ich šifrovania.

2.5       Spoločnosť Roche poskytuje zákazníkovi službu ROCHE Teleservis na vlastné náklady ako súčasť technickej podpory a servisu lekárskeho prístroja.

3.         Ochrana osobných údajov

3.1       Zákazníci berú na vedomie, že poskytovaním služieb autorizovaného servisu podľa čl. 2. Tejto časti VOP môže dôjsť k spracúvaniu osobných údajov nachádzajúcich sa v lekárskom prístroji spoločnosťou Roche v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rozsahu jeho pôsobnosti („Zákon o ochrane OÚ“) (príslušná právna úprava ďalej len „Predpisy na ochranu OÚ“).

3.2       Spoločnosť Roche sa zaväzuje, že cieľom poskytovania služieb autorizovaného servisu podľa čl. 2. Tejto časti VOP nie je spracúvanie osobných údajov nachádzajúcich sa v lekárskom prístroji spoločnosťou Roche a osobné údaje, ku ktorým budú mať jej zamestnanci ako oprávnené osoby prístup pri poskytovaní autorizovaného servisu, sa použijú iba za účelom splnenia záväzku spoločnosti Roche poskytovať autorizovaný servis lekárskeho prístroja, najmä na účely vykonania kontrolnej skúšky funkčnosti lekárskeho prístroja. Osobné údaje spoločnosť Roche nebude ukladať, zhromažďovať, kopírovať, reprodukovať, rozširovať alebo inak sprístupňovať tretím osobám. Platí, že zamestnancom sa na účely tohto článku VOP je zamestnanec spoločnosti Roche na pozícii servisný technik a aplikačný špecialista.

3.3      Spoločnosť Roche svojich zamestnancov poučila o ich právach a povinnostiach, ktoré im vyplývajú z Predpisov na ochranu OÚ, najmä o povinnosti tieto údaje chrániť pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením a tiež zabezpečila, aby boli títo zamestnanci viazaní povinnosťou zachovávať dôvernosť informácií, ku ktorým budú mať ako oprávnené osoby prístup pri poskytovaní autorizovaného servisu.  

3.4      Ihneď po skončení záväzkovo-právneho vzťahu so zákazníkom a odinštalovaní lekárskeho prístroja sú zamestnanci spoločnosti Roche povinní vykonať úplnú likvidáciu dát vrátane osobných údajov nachádzajúcich sa na pamäťovom nosiči lekárskeho prístroja. Likvidácia sa uskutoční úplným vymazaním osobných údajov, tak aby sa nedali ďalej reprodukovať. Likvidácia sa uskutoční ešte predtým ako lekársky prístroj opustí miesto jeho inštalácie u zákazníka, s výnimkou prípadu, keď je lekársky prístroj na základe žiadosti zákazníka premiestnený na iné pracovisko zákazníka.

IV.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1.         Platobné podmienky

1.1       Rozhodujúce sú platobné podmienky uvedené na faktúre za realizáciu jednotlivej dodávky tovaru alebo služieb vystavenej spoločnosťou Roche.

1.2       Cena tovaru alebo služieb je splatná po každej dodávke tovaru/služieb na základe faktúry, ktorú vystaví spoločnosť Roche a zašle zákazníkovi osobne, poštou, e-mailom alebo faxom. Nájomné za lekársky prístroj je splatné mesačne, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Splatnosť faktúr je určená počtom dní určených na konkrétnej vystavenej faktúre, ktoré sa počítajú  dní od  vystavenia konkrétnej faktúry.

1.3       Spoločnosť Roche je v odôvodnených prípadoch oprávnená pred dodaním tovaru alebo poskytnutím služby požadovať zálohu na kúpnu cenu tovaru alebo služby, a to až do výšky ceny objednaného tovaru alebo služby.

1.4       Záväzok zaplatiť cenu tovaru alebo služby alebo nájomné sa považuje za splnený okamihom pripísania peňažných prostriedkov zodpovedajúcich splatnej sume na bankový účet spoločnosti Roche. V prípade nedodržania lehoty splatnosti faktúry je spoločnosť Roche oprávnená požadovať od zákazníka úrok z omeškania vo výške 0,03% z neuhradenej splatnej kúpnej ceny, a to za každý začatý kalendárny deň omeškania. Spoločnosť Roche je oprávnená započítať si jednostranným právnym úkonom svoj nárok na zaplatenie ceny tovaru alebo služby a/alebo ich príslušenstva voči akejkoľvek pohľadávke zákazníka voči spoločnosti Roche. Zaplatením úroku z omeškania nie je dotknutý nárok spoločnosti Roche na náhradu škody v plnej výške.

1.5       V prípade, ak (1) má zákazník voči spoločnosti Roche záväzky, ktoré sú neuhradené po lehote ich splatnosti viac ako 30 dní, (2) pri opakovanom omeškaní zákazníka s úhradou splatných záväzkov alebo (3) ak aj napriek predchádzajúcej výzve spoločnosti Roche na úhradu splatných záväzkov zákazník svoje záväzky nesplní, spoločnosť Roche je oprávnená, nie však povinná, vybaviť akúkoľvek ďalšiu objednávku zákazníka až potom, ako jej budú takéto záväzky zákazníka uhradené. V takomto prípade sa lehota na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby predlžuje o dobu, počas ktorej má zákazník voči spoločnosti Roche záväzky, ktoré sú neuhradené.

2.         Príslušnosť súdu a aplikovateľné právo

2.1       Všetky spory rozhodne vecne a miestne príslušný slovenský súd určený podľa procesných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2.2       Pokiaľ niektoré z ustanovení týchto VOP je celkom alebo čiastočne neúčinné alebo neplatné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení VOP. Namiesto neúčinného alebo neplatného ustanovenia platí príslušná účinná právna úprava, ktorá najbližšie zodpovedá obchodnému účelu neúčinného alebo neplatného ustanovenia.

2.3       Zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou Roche a zákazníkmi sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3.         Dôverné informácie

3.1       Zákazník je povinný zachovávať obchodné tajomstvo spoločnosti Roche a mlčanlivosť o dôverných informáciách a zabezpečí, že takáto povinnosť bude v rovnakom rozsahu zaväzovať aj jeho zamestnancov, obchodných a zmluvných partnerov a / alebo spolupracujúce tretie osoby.

3.2       Dôvernými informáciami sa rozumejú najmä podmienky spolupráce spoločnosti Roche a jej zákazníkov a všetky informácie, ktoré boli poskytnuté spoločnosťou Roche zákazníkovi v súvislosti s plnením záväzkov, alebo ktoré sa zákazníkovi stali inak známe a to najmä, nie však výlučne, odborné a obchodné informácie o produktoch spoločnosti Roche.

3.3        Zákazník sa najmä zaväzuje, že dôverné informácie neoznámi ani inak nesprístupní tretím osobám, nezverejní, ani nepoužije dôverné informácie inak ako na účely plnenia svojich záväzkov a výkonu svojich práv. Uvedené sa netýka poskytnutia dôverných informácií externým poradcom zmluvnej strany ani spolupracujúcim tretím osobám za podmienky, že tieto osoby budú taktiež zaviazané mlčanlivosťou na základe zákona alebo osobitnej zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení záväzkového vzťahu spoločnosti Roche a zákazníka bez časového obmedzenia.

3.4       Vyššie uvedené povinnosti sa nevzťahujú na povinnosť poskytnúť chránené údaje a dôverné  informácie orgánom verejnej správy na základe zákona alebo právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej správy. Takúto skutočnosť je zákazník povinný neodkladne písomne oznámiť spoločnosti Roche. Zmluvná strana, ktorá má takto dôverné informácie poskytnúť, je však povinná využiť všetky existujúce prostriedky v súlade s právnymi predpismi na odmietnutie alebo obmedzenie oznámenia a sprístupnenia dôverných informácií.

4.         Zákaz korupčných a iných neetických praktík

4.1       Akékoľvek korupčné praktiky, vydieranie či sprenevera sa zakazujú. Zákazník sa najmä zaväzuje neponúkať, neposkytovať a neprijímať  úplatky, dary alebo iné nenáležité plnenie a zároveň sa zaväzuje, že nebude akýmkoľvek spôsobom podnecovať nelegálne obchodné praktiky, a to či už vo vzťahu so súkromnými alebo verejnými subjektmi. Zákazník sa zaväzuje vykonávať svoju činnosť v súlade so zásadami spravodlivej hospodárskej súťaže a v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi konanie v hospodárskej súťaži. Zákazník taktiež vyhlasuje, že svoje práva a povinnosti bude vykonávať v súlade s princípmi spravodlivej hospodárskej súťaže, a to vrátane dodržiavania príslušných ustanovení o klamlivej reklame.

4.2       Zákazník nie je pri svojej činnosti oprávnený využívať akúkoľvek formu nútenej práce, prácu osôb vykonávajúcich trest odňatia slobody či detskú prácu.

4.3       Zákazník sa pri plnení svojich práv a povinností zaväzuje rešpektovať a dodržiavať ľudské práva a štandardy ustanovené v Kódexe správania skupiny Roche (Roche Code of Conduct) (dostupný: http://www.roche.com/code_of_conduct_e.pdf), ktorého slovenský preklad poskytne zákazníkovi spoločnosť Roche na požiadanie .

5.         Záverečné ustanovenia

5.1     Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené v sídle spoločnosti Roche a na internetovej stránke spoločnosti Roche www.roche.sk. Spoločnosť Roche si vyhradzuje právo jednostranných zmien týchto Všeobecných obchodných podmienok. Zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť zverejnených zmenených Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Roche v sídle spoločnosti Roche a na internetovej stránke spoločnosti Roche www.roche.sk.

5.2     Akékoľvek zmeny, odchýlky alebo doplnenia týchto Všeobecných obchodných podmienok je po uzatvorení zmluvy možné učiniť iba výslovnou písomnou dohodou spoločnosti Roche a zákazníka.


V Bratislave, dňa 21. mája 2019

                                                           

João Pedro Correia Carapeto,                                                     

Country Manager                      

 

Na začiatok stránky