Preeklampsia

Elecsys® sFlt-1/PlGF
Krátkodobá predikcia a diagnostika preeklampsie

Preeklampsia je vážna multisystémová komplikácia, ktorá sa vyskytuje v 3 – 5 % tehotenstiev , a je jednou z hlavných príčin maternálnej a perinatálnej morbidity a mortality.

Preeklampsia je definovaná nástupom hypertenzie a proteinúrie po 20. gestačnom týždni. Klinické prejavy preeklampsie a ďalší priebeh je veľmi rôznorodý, čo veľmi komplikuje predikciu, diagnostiku a posúdenie progresie ochorenia. Angiogénne faktory (sFlt-1 a PlGF) majú v patogenéze preeklampsie dôležitú úlohu. Ich koncentrácie sa v sére matky menia už pred nástupom ochorenia. Tým sa stávajú prostriedkom na predikciu a diagnostiku preeklampsie.

V nedávnej multicentrickej prospektívnej štúdii – PROGNOSIS (štúdia o predikcii suspektnej preeklampsie s krátkodobým výhľadom) – pomer testov Elecsys sFlt-1/ PlGF sa preukázal byť užitočným pre vylúčenie nástupu preeklampsie v nasledujúcom týždni. Pacientky mohli byť spoľahlivo prepustené domov.

• Diagnostické testy preeklampsie Elecsys sFlt-1 a PlGF sú prvými dostupnými automatizovanými súpravami tohto druhu

• Stanovenie pomeru Elecsys sFlt-1/PlGF je spoľahlivým prostriedkom na rozlíšenie pacientok s vysokým rizikom preeklampsie, ktoré potrebujú ďalší monitoring a pacientiek, ktoré môžu byť bezpečne prepustené domov

• Včasná a presná diagnostika preeklampsie umožňuje efektívny klinický menežment a pomáha matke i dieťaťu


Štúdia PROGNOSIS analyzovala vzorky a klinické údaje 1 273 tehotných žien s podozrením na preeklampsiu, v gestačných týždňoch 24 + 0 a 36 + 6 , v 30 rôznych lokalitách vo svete.

Cut-off hodnota <38 pomeru sFlt-1/PlGF bola identifikovaná ako rule out pre preeklampsiu a bola schválená NICE pre klinické používanie. Bola tiež validovaná cut-off hodnota pre rule-in, avšak tá v súčasnosti podľa NICE nie je odporúčaná.