Elecsys tumorové markery

Pomoc v diagnostike a monitorovaní malígnych ochorení

Správna interpretácia tumorových markerov ako aj ich rozširovanie a vylepšovanie zvyšuje ich klinické využitie. Poskytujú informácie, zlepšujú klinické rozhodovanie, zvyšujú kvalitu starostlivosti o pacienta. Dnes sa využívajú na sledovanie úspešnosti terapie individuálne hladiny tumorových markerov. Dlhodobá presnosť a správnosť je nevyhnutná pre správnu interpretáciu výsledkov, skorý záchyt dynamiky zmien a monitorovanie účinnosti terapie.


Prednosti


Kontinuálna presnosť a správnosť pri monitorovaní pacientov

• Výborná reprodukovateľnosť a analytická správnosť v celom meracom rozsahu

• Výborná medzišaržová porovnateľnosť navšetkých platformách cobas


Spoľahlivé výsledky

• Robusnosť voči interferencii (napr. HAMA) používaním blokovacích proteínov, fragmentovaných zachytávačov, alebo značených, či chimérických protilátok

• Štandardizácia podľa medzinárodných štandardov, v prípade absencie štandardu, náväznosť podľa všeobecne akceptovaného postupu


Efektívne riešenia

• Vysoký stupeň automatizácie

• Menej opakovaného testovania z dôvodu vysokej presnosti a širokých meracích rozsahov

• Široké portfólio, ako CA72-4, S100, NSE, CYFRA 21-1, HE4, a ProGRP

• Vysoký stupeň konsolidácie s viac ako 230 parametrami pre klinickú biochémiu a imunochémiu Komplexné diagnostické možnosti a personalizovaná medicína

• Diagnostika, monitorovanie terapie, široké onkologické možnosti tkanivovej diagnostiky Roche, tumorové markery Elecsys a riešenia molekulárnej diagnostiky