Roche Slovensko a pacientske organizácie

Integrita, nezávislosť, rešpekt, rovnosť, transparentnosť a vzájomný prospech, to sú kľúčové zásady a etické štandardy, ktoré Roche uplatňuje pri každej spolupráci s pacientskymi organizáciami. Našim spoločným záujmom je pomáhať pacientom porozumieť a zvládať ich ochorenie a zároveň zabezpečiť prístup k liečbe, ktorú potrebujú.

V spolupráci s pacientskymi organizáciami vidíme nesmiernu hodnotu, pretože na základe ich jedinečných skúseností, znalostí a perspektív vieme lepšie pochopiť a porozumieť životu s ochorením alebo prekážkam, ktoré musia pacienti a ich rodiny zvládať.

Roche prispieva širokou škálou vedomostí a skúseností k rozširovaniu pacientskych aktivít. Táto spolupráca má pre nás kľúčový význam, lebo vďaka nej môžeme začleniť perspektívu pacienta do vývoja liekov a diagnostiky. Stále viac a viac spolupracujeme s pacientskymi organizáciami naprieč terapeutickými oblasťami, od dizajnu koncových bodov klinických skúšok až po vzdelávanie.

Zoznam grantov a príspevkov z 2% pacientskym organizáciám v roku 2019:
Názov:
Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
Združenie SM Nádej
SZ SM
Nie rakovine, o.z.
Klub SM Trnava, o.z.
Slovenské hemofilicke združenie
Liga proti reumatizmu
Liga proti reumatizmu -Klub Motýlik
Nádej pre pľúca -klub pacientov s pľúcnou fibrózou
RadOnko -občianske združenie na podporu radiačnej onkológie
Asociácia na ochranu práv pacientov
Združenie pacientov s hematologickými malignutami
Lymfoma Slovensko
Občianske združenie Amazonky
Suma:
2 000 €
7 198 €
9 198 €
12 198 €
500 €
5 198 €
2 198 €
2 198 €
2 198 €
2 198 €
2 198 €
2 198 €
2 198 €
2 198 €

Pre zaradenie do zoznamu je rozhodujúce kritérium dátumu vyplatenia prostriedkov.

Zoznam grantov a príspevkov z 2% pacientskym organizáciám v roku 2020:

(údaje spracované za mesiac január až september)

Názov:
Liga proti reumatizmu na Slovensku
Plamienok n.o.
Liga proti reumatizmu - Klub Motylik
Nadacia krizovatka
Svetielko nádeje, o.z.
Deťom s rakovinou n.o.
Lymfoma Slovensko
Obcianske zdruzenie Dar Zivota
SHZ
Milan Stefanik oz
Združenie sclerosis multiplex Nádej
Amazonky
AOPP
Slovensky zvaz SM
Organizacia muskularnych dystrofikov v SR
RadOnko o.z na podporu radiacnej onkologie
Nie Rakovine, o.z.
Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
Suma:
1 000 €
500 €
1 000 €
500 €
500 €
2 500 €
3 000 €
1 000 €
6 000 €
500 €
5 000 €
3 500 €
4 000 €
3 000 €
1 187 €
500 €
11 000 €
2 000 €

Pre zaradenie do zoznamu je rozhodujúce kritérium dátumu vyplatenia prostriedkov.

Spolupráci s pacientskymi organizáciami preto radi venujeme svoju pozornosť. Dôkazom toho sú aj mnohé projekty, ktoré sme podporili v rámci pacientskych organizácií.

V Roche Slovensko si vysoko vážime spoluprácu s pacientskymi organizáciami, ktorá má u nás dlhú tradíciu. Sme presvedčení, že dialóg a transparentná výmena informácii s pacientskymi organizáciami je aj v budúcnosti nevyhnutná.

Na stiahnutie

please be aware that you are leaving this website.