Všeobecné obchodné podmienky

   VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI                  

                                   Roche Slovensko, s.r.o. , Diagnostic Division

Spoločnosť Roche Slovensko, s.r.o., so sídlom Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, IČO 35 887 117, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 31845/B (ďalej len ako „spoločnosť Roche") vydáva v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktorými sa riadia obchodné záväzkové vzťahy medzi spoločnosťou Roche, divíziou Roche Diagnostics, a zákazníkmi (kupujúcimi) s ktorými spoločnosť Roche, Divízia Diagnostics, nemá uzavretú osobitnú rámcovú kúpnu alebo inú obdobnú zmluvu na dodávku tovarov alebo na zabezpečenie autorizovaného servisu.

1. Objednávka

1.1. Spoločnosť Roche dodá kupujúcemu tovar alebo vykoná servisný úkon iba na základe jeho písomnej, faxovej alebo e-mailovej objednávky. Každá objednávka musí byť datovaná a podpísaná osobou oprávnenou konať v mene kupujúceho alebo zaslaná osobou oprávnenou konať v mene kupujúceho.

1.2. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s aktuálnym znením týchto Všeobecných obchodných podmienok a súhlasí s ich aplikáciou na obchodný záväzkový vzťah medzi spoločnosťou Roche a kupujúcim.

1.3. Kupujúci zaslaním objednávky vyhlasuje, že je v súlade so všetkými aplikovateľnými právnymi predpismi oprávnený odoberať tovar od spoločnosti Roche a ďalej s ním nakladať.

2. Ceny

2.1. Cenové údaje v katalógoch a cenníkoch spoločnosti Roche sú iba informatívne a spoločnosť Roche si vyhradzuje právo na ich jednostrannú zmenu. Pri fakturácií sa ako základ použijú vždy aktuálne ceny spoločnosti Roche platné ku dňu dodávky tovaru alebo vykonania servisného úkonu. Tieto sa môžu odlišovať od cien uvedených v cenníku.

2.2. V cenách podľa cenníka nie je obsiahnutá daň z pridanej hodnoty.

2.3. Ak predmetom dodávky majú byť osobitné tovary vyžadujúce špeciálne balenie, tieto sa expedujú zabalené, pričom náklady za špeciálne balenie budú kupujúcemu vyúčtované dodatočne.

3. Dodanie tovaru

3.1. Dodacia doba tovaru bude v závislosti od jednotlivej objednávky a prevádzkových možností spoločnosti Roche určená spoločnosťou Roche. Dodacia doba tovaru spravidla nepresiahne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky kupujúceho spoločnosti Roche.

3.2. V prípade, ak spoločnosť Roche z objektívnych prevádzkových dôvodov nemôže dodať požadovaný tovar celkom alebo sčasti v predpokladanej lehote 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky spoločnosti Roche, pred uplynutím tejto lehoty je povinná oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu spolu s predpokladaným termínom dodania. V prípade, ak spoločnosť Roche oznámi kupujúcemu nemožnosť dodania tovaru, nedodanie tovaru, čiastočné dodanie tovaru alebo dodanie tovaru po uplynutí dojednaných lehôt, nepovažuje sa to za omeškanie spoločnosti Roche. Okolnosti vyššej moci zbavujú spoločnosť Roche po dobu trvania povinnosti dodať tovar.

3.3. Spoločnosť Roche je v omeškaní s dodaním tovaru, ak ho kupujúcemu nedodá ani v dodatočnej lehote 30 dní odo dňa písomného oznámenia zákazníka o nedodaní tovaru načas. Kupujúci má v takomto prípade nárok na náhradu preukázateľnej a skutočne spôsobenej priamej škody, s vylúčením náhrady všetkých následných a nepriamych škôd alebo ušlého zisku. Uvedené platí i o akejkoľvek inej náhrade prípadnej škody spôsobenej spoločnosťou Roche kupujúcemu alebo akejkoľvek tretej osobe.

3.4. Spoločnosť Roche si vyhradzuje voľbu spôsobu ako aj druhu dodania tovaru.

3.5. Nebezpečenstvo škody na tovare a vlastnícke právo k nemu prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia dodávaného tovaru na základe jednotlivej objednávky. V prípade, ak prepravu tovaru kupujúcemu vykonáva tretia osoba, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru na prepravu. Prevzatie tovaru potvrdí poverená osoba kupujúceho podpísaním dodacieho listu.

3.6. Spoločnosť Roche je oprávnená vykonať i čiastočné dodanie tovaru.

4. Poskytnutie autorizovaného servisu

4.1 Spoločnosť Roche poskytne kupujúcemu na náklady kupujúceho autorizovaný servis lekárskych prístrojov, ktorých dovozcom alebo distribútorom je spoločnosť Roche. Autorizovaný servis zahŕňa prehliadky lekárskych prístrojov v zmysle pokynov a odporúčaní výrobcu, vykonávanie servisných úkonov majúcich pôvod v povahe lekárskych prístrojov alebo vyplývajúcich z bežného opotrebenia lekárskeho prístroja a odstraňovanie prípadných vád lekárskych prístrojov.

4.2 Kupujúci v prípade požiadavky na autorizovaný servis lekárskych prístrojov oznámi spoločnosti Roche popis a dôvod vzniku vady alebo potreby vykonať požadovaný servisný úkon písomnou, faxovou alebo e-mailovou objednávkou.

4.3 Spoločnosť Roche pristúpi k vykonaniu servisného úkonu do 3 dní od doručenia objednávky. Do plynutia lehoty 3 dní sa nezapočítavajú dni pracovného voľna a pracovného pokoja. Servisný technik spoločnosti Roche je povinný odstrániť vadu alebo uskutočniť iný servisný úkon v primeranej lehote v závislosti od závažnosti vady alebo servisného úkonu a s odbornou starostlivosťou. V prípade, ak spoločnosť Roche z objektívnych prevádzkových dôvodov nemôže vykonať servisný úkon alebo odstrániť vadu, je povinná oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu. V prípade, ak spoločnosť Roche oznámi kupujúcemu nemožnosť vykonania servisného úkonu alebo odstránenia vady, nepovažuje sa to za omeškanie spoločnosti Roche. Okolnosti vyššej moci zbavujú spoločnosť Roche po dobu trvania povinnosti vykonať servisný úkon alebo odstrániť vadu.

5. Platobné podmienky

5.1. Rozhodujúce sú platobné podmienky uvedené na faktúre za realizáciu jednotlivej dodávky, vystavenej spoločnosťou Roche po odovzdaní a prevzatí tovaru kupujúcim, alebo súčasne s takýmto odovzdaním.

5.2. Spoločnosť Roche je v odôvodnených prípadoch oprávnená pred dodaním tovaru alebo vykonaním servisného úkonu požadovať zálohu na kúpnu cenu za objednaný tovar alebo na náklady servisného úkonu, a to až do výšky kúpnej ceny za objednaný tovar alebo ceny servisného úkonu.

5.3. Záväzok zaplatiť cenu sa považuje za splnený okamihom pripísania peňažných prostriedkov zodpovedajúcej splatnej cene na bankový účet spoločnosti Roche. V prípade nedodržania lehoty splatnosti faktúry je spoločnosť Roche oprávnená požadovať od kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,03% z neuhradenej splatnej kúpnej ceny, a to za každý začatý kalendárny deň omeškania.

5.4. Spoločnosť Roche je oprávnená započítať platby bez výslovného účelu platby na ktorúkoľvek pohľadávku spoločnosti Roche voči kupujúcemu. Okrem toho je spoločnosť Roche oprávnená zaúčtovať pripísané platby v nasledovnom poradí (1) príslušenstvo pohľadávky, (2) istina pohľadávky, a to od najstaršej pohľadávky.

5.5. V prípade, ak má kupujúci voči spoločnosti Roche záväzky, ktoré sú neuhradené po lehote ich splatnosti viac ako 30 dní, spoločnosť Roche je oprávnená, nie však povinná, vybaviť akúkoľvek ďalšiu objednávku kupujúceho až potom, ako jej budú takéto záväzky kupujúceho uhradené. V takomto prípade sa lehota na dodanie tovaru alebo vykonanie servisného úkonu predlžuje o dobu, počas ktorej má kupujúci voči spoločnosti Roche neuhradené záväzky, ktoré sú neuhradené po lehote ich splatnosti viac ako 30 dní.

6. Reklamácie

6.1. Kupujúci je povinný prezrieť si dodaný tovar bezodkladne po jeho prevzatí a podpise dodacieho listu. Prípadné vady v množstve alebo akosti tovaru je kupujúci povinný spoločnosti Roche písomne oznámiť bez zbytočného odkladu po tom, ako ich kupujúci zistil, avšak vady v množstve a zjavné vady najneskôr do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru a vady v akosti do uplynutia doby exspirácie.

6.2. Spoločnosť Roche nezodpovedá za vady oznámené po uplynutí vyššie uvedených lehôt, v takom prípade sa má za to, že spoločnosť Roche dodala tovar bez vád. Spoločnosť Roche nezodpovedá ani za vady, ktoré vznikli nevhodným skladovaním tovaru alebo nakladaním s tovarom v rozpore s podmienkami uvedenými na obale tovaru, alebo v príbalových letákoch, alebo pokynmi spoločnosti Roche na nakladanie s tovarom v záujme bezpečnosti a kvality. Spoločnosť Roche tiež nezodpovedá za vady spôsobené akýmkoľvek spôsobom po prevzatí tovaru kupujúcim vonkajšími udalosťami nezávislými od spoločnosti Roche, alebo akoukoľvek treťou osobou.

6.3. V prípade kupujúcim tvrdených vád tovaru je kupujúci povinný preukázať, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho a že boli dodržané podmienky uvedené na obale tovaru, alebo v príbalových letákoch, alebo pokynoch spoločnosti Roche na nakladanie s tovarom v záujme bezpečnosti a kvality zo strany kupujúceho alebo akejkoľvek tretej osoby, ktorá nakladala s tovarom.

6.4. Pokiaľ je písomná reklamácia oprávnená, má kupujúci voči spoločnosti Roche nárok len na odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar alebo na dodanie chýbajúceho tovaru; ostatné nároky podľa § 436 a § 437 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov ani voľba medzi nimi kupujúcemu nepatria. K písomnej reklamácii musí byť pripojená kópia faktúry príp. kópia dodacieho listu.

6.5. Bezvadný tovar nebude spätne prevzatý ani vymenený. Tovar, ktorý bol spoločnosti Roche kupujúcim spätne zaslaný bez zodpovedajúcej dohody, môže spoločnosť Roche, pokiaľ nie je možné jeho opätovné použitie, podľa vlastného výberu zničiť a to bez toho, aby kupujúci z toho vyvodzoval akékoľvek práva.

6.6. Záruka sa nevzťahuje na :

- vady spôsobené vis maior, ktoré spoločnosť Roche nespôsobila a ani za ne nezodpovedá, rovnako ako náhodne vzniknuté vady (napr. elektrický skrat, poškodenie vodou alebo ohňom, výbuchom, pádom a pod.),

- vady, o ktorých kupujúci v čase prevzatia dodávky vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť,

- vady spôsobené násilným poškodením a/alebo neoprávneným zásahom kupujúceho alebo tretích osôb,

- vady spôsobené umiestnením na nevhodnom mieste (napr. vysoká teplota okolitého prostredia, vysoká vlhkosť vzduchu, korozívne prostredie, vyšší výskyt prachu),

- vady spôsobené pripojením na nesprávny zdroj napätia,

- vady spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu a údržbu,

- porušenie vlastných inštalácií a zariadení kupujúceho (prívod elektrického prúdu a pod.),

- vady spôsobené po odovzdaní tovaru kupujúcemu akýmkoľvek spôsobom inou osobou,

- vady spôsobené nedodržaním podmienok uvedených na obale tovaru, alebo v príbalových letákoch, alebo spôsobené nedodržaním pokynov spoločnosti Roche na nakladanie s tovarom v záujme bezpečnosti a kvality zo strany kupujúceho alebo akejkoľvek tretej osoby, ktorá nakladala s tovarom.

Ďalej spoločnosť Roche vylučuje záruku pre škody, ktoré vznikli opotrebovaním, zničením, poškodením, spotrebou, oderom, zužitkovaním k tomu určených materiálov alebo rozbitím skla.

7. Dôverné informácie

7.1. Kupujúci sa zaväzuje všetky informácie mu poskytnuté v súvislosti s obchodnoprávnym vzťahom so spoločnosťou Roche udržovať v tajnosti a zachovávať o týchto mlčanlivosť a tieto neoznámiť ani inak nesprístupniť akejkoľvek tretej osobe. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení obchodnoprávneho vzťahu bez časového obmedzenia.

7.2. Kupujúci zodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti Roche porušením povinnosti mlčanlivosti.

7.3. Kupujúci výslovne súhlasí, že jeho osobné údaje a údaje vzťahujúce sa k obchodnej spoločnosti budú spoločnosťou Roche uložené a spracované elektronickým spracovaním dát.

8. Príslušnosť súdu a aplikovateľné právo

8.1. Všetky spory rozhodne vecne a miestne príslušný slovenský súd určený podľa procesných právnych predpisov Slovenskej republiky.

8.2. Pokiaľ niektoré z ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok je celkom alebo čiastočne neúčinné alebo neplatné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok. Namiesto neúčinného alebo neplatného ustanovenia platí príslušná právne účinná právna úprava, ktorá najbližšie zodpovedá obchodnému účelu neúčinného alebo neplatného ustanovenia.

8.3. Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou Roche a kupujúcim sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

8.4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené v sídle spoločnosti Roche a na internetovej stránke spoločnosti Roche www.roche.sk. Spoločnosť Roche si vyhradzuje právo jednostranných zmien týchto Všeobecných obchodných podmienok. Zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť zverejnených zmenených Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Roche v sídle spoločnosti Roche a na internetovej stránke spoločnosti Roche www.roche.sk.

V Bratislave, dňa 01.10.2010 

Na začiatok stránky