Troponin T sensitive

TROPONIN_T_Sensitive_sample_application

Kvantitatívny imunologický test na stanovenie kardiálneho troponínu T v heparinizovanej, alebo EDTA venóznej krvi.

Plánované použitie
Kardiálny troponín T je štrukturálny svalový proteín, ktorý sa uvoľňuje v prípade poškodenia (nekrózy) buniek myokardu. Test RocheTROP T Sensitive je určený na kvalitatívne stanovenie kardiálneho troponínu T v krvi ako pomoc pri stratifikácii rizika u pacientov s nestabilnou angínou pectoris a pri diagnóze infarktu myokardu (infarkt myokardu so zvýšením segmentu ST (STEMI) a infarkt myokardu bez zvýšenia segmentu ST (NSTEMI) u pacientov trpiacich bolesťami v hrudi alebo u ktorých je podozrenie na infarkt myokardu alebo akútny koronárny syndróm v súlade s predefinovaním infarktu myokardu Európskym kardiologickým spoločenstvom (ESC) a Americkým inštitútom pre kardiológiu (ACC)(1)1, ako aj podľa smerníc ACC a AHA (Americkej asociácie pre srdce)2. Negatívny výsledok testu na troponín T nevylučuje infarkt myokardu, pretože troponín sa z poškodených buniek myokardu do cirkulujúcej krvi uvoľňuje s oneskorením, ktoré sa u každého pacienta líši. Pri interpretácii výsledkov by sa teda mala brať do úvahy kinetika uvoľňovania troponínu T po nástupe infarktu. Troponín T sa dá zistiť v krvi najskôr po dvoch až viac ako desiatich hodinách od objavenia sa príznakov. To znamená, že negatívny výsledok testu na troponín T nevylučuje infarkt myokardu. V prípade negatívneho výsledku testu Trop T je pri typickej ako aj pri atypickej symptomatike sa musí použiť ďalšia diagnostika vrátane opakovaných testov troponínu T. Vďaka svojej kinetike uvoľňovania môže byť troponín T prítomný až 14 dní od objavenia sa príznakov infarktu myokardu.