cobas® 4800 v. 2.0

cobas_4800_2.0_pic.png

Systém cobas® 4800 v. 2.0 je vysoko výkonný amplifikačný a detekčný RT PCR (Real Time PCR) systém na detekciu mutácií v génoch KRAS, BRAF, EGFRPIK3CA vo vzorkách nádorových tkanív fixovaných formalínom a zaliatych v parafínových bločkoch.  Je vybavený softvérom, ktorý automatizuje nastavenie termocykléra, vykonávanie analýz, interpretácie a vyhodnocovanie výsledkov. Real Time PCR systém cobas z 480 bol špeciálne vyvinutý pre aplikačné potreby in vitro diagnostiky, poskytuje rýchlejšiu amplifikáciu a vysoko účinnú detekciu fluorescenčných signálov. Systém navyše umožňuje pridanie ďalších, laboratóriom vyvinutých analyzačných protokolov k už existujúcim cobas® 4800 v2.0 testom. Výstup z analýzy zahŕňa všetky potrebné údaje: dátum, čas, čísla použitých šarží kitov, identifikačné číslo pacienta, záznamy z analýz a výsledky testov. Jednoducho ovládateľný softvér prevedie používateľa krok za krokom postupom prípravy a vykonania PCR testov.

cobas® DNA Sample Preparation Kit: súprava reagencií na manuálnu izoláciu DNA z nádorových tkanív fixovaných formalínom a zaliatych v parafínových bločkoch (FFPET – formalin-fixed paraffin-embedded tissue). DNA sa izoluje z 5 µm hrubých deparafinizovaných rezov z bločkov lýzou za prítomnosti proteáz a chaotropného lyzačného/väzobného pufru, ktorý uvoľňuje nukleové kyseliny a chráni genomickú DNA pred účinkami DNáz. Následne sa do dezintegračnej zmesi pridá izopropanol a zmes sa odstreďuje v stĺpci s vložkou zo skleneného vlákna. Počas odstreďovania sa genomická DNA naviaže na povrch filtra zo sklenených vlákien. Nenaviazané látky, akými sú napríklad soli, proteíny a iné bunkové nečistoty, sa odstreďovaním odstránia. Adsorbované nukleové kyseliny sa prepláchnu a potom sa vylúhujú vodným roztokom. Množstvo genomickej DNA sa stanoví spektrofotometricky a upraví sa na fixnú koncentráciu, ktorá sa pridáva do amplifikačnej/detekčnej zmesi. Cieľová DNA sa následne amplifikuje a deteguje v analyzátore cobas z 480 pomocou amplifikačných a detekčných činidiel, ktoré sú súčasťou súprav cobas® KRAS, BRAF V600, EGFR a PIK3CA Mutation Test.        

cobas_4800_pic2

cobas® 4800 KRAS Mutation test: RT PCR test na kvalitatívnu detekciu a identifikáciu mutácií v kodónoch 12 a 13 exónu 2 a v kodóne 61 exónu 3 génu KRAS v DNA izolovanej z ľudského kolorektálneho karcinómu. Mutácie génu KRAS boli pozorované u 24 – 43 % kolorektálnych karcinómov. Uvedené mutácie korelujú s nedostatočnou odpoveďou na terapiu monoklonálnymi protilátkami proti receptoru EGFR, ako sú cetuximab a panitumumab. 

cobas_4800_pic3 (1).jpg

cobas® 4800 BRAF V600 Mutation test: RT PCR test na kvalitatívnu detekciu a identifikáciu mutácie V600E génu BRAF v DNA izolovanej z ľudských kožných melanómov. Test takisto zachytáva aj ďalšie mutácie a to V600D a V600K. Aktivujúce mutácie protoonkogénu BRAF boli detekované pri 40 – 60 % melanómov, ale aj pri kolorektálnom karcinóme, karcinóme vaječníkov a štítnej žľazy. Test je určený na identifikáciu pacientov s mutáciou V600 vhodných na liečbu vemurafenibom (Zelboraf), inhibítorom mutovanej formy BRAF proteínu.

cobas4800_pic4.png

cobas® 4800 EGFR Mutation test: RT PCR test na kvalitatívnu detekciu a identifikáciu mutácií v exónoch 18, 19, 20 a 21 génu receptora epidermálneho rastového faktora (EGFR) v DNA izolovanej z ľudského tkaniva nemalobunkového pľúcneho karcinómu (Non Small Cell Lung Cancer - NSCLC). Test je určený na identifikáciu pacientov s pokročilým NSCLC, ktorých nádory obsahujú mutácie exónov 18, 19, 20 a 21 génu EGFR a výber pacientov na liečbu malomolekulovými inhibítormi tyrozín kinázy (TKI), cielenými na EGFR, ako erlotinib (Tarceva).

cobas4800_pic5

cobas® 4800 PIK3CA Mutation test: RT PCR test na kvalitatívnu detekciu a identifikáciu mutácií v exónoch 1, 4, 7, 8 a 20 génu fosfatidylinozitol- 3-kinázy, katalickej podjednotky alfa (PIK3CA) v DNA izolovanej z ľudského tkaniva pľúcneho karcinómu.